ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att:A. understödja barn och vuxna i utsatta situationer, främst men inte uteslutande, genom hjälpverksamhet riktat till hemlösa, till exempel genom att erbjuda nattlogi och vad därtill hör,B. bidra till stödbehov, vård, insatser, forskning och kunskapsspridning inom området för autismspektrumtillstånd, till exempel genom att lämna bidrag till organisationer som bedriver stödverksamhet åt enskilda,C. främja barn- och ungdomsidrott som riktar sig till flickor och yngre kvinnor på amatörnivå, till exempel genom att lämna bidrag till ungdomsorganisationer som anordnar verksamheter för barn och ungdomar eller stipendier till enskilda. Främjandet ska riktas mot initiativ som företrädelsevis, men inte uteslutande, spelglädje, deltagande och idrottslig uppmuntran.Främjandet av samtliga ovanstående ändamål kan ske genom att stiftelsen på olika sätt stödjer verksamhet i organisationer, lärosäten, universitet, föreningar, lag och klubbar som i första hand verkar lokalt i Örebro län. För ändamål som nämns under punkten C ovan kan även stiftelsen lämna bidrag , stipendium eller liknande till enskilda personer, företrädelsevis verksamma i Örebro län.Ett riktmärke ska vara en jämn föredelning mellan de angivna ändamålen.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årligen direktavkastningen med avdrag frö förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen D och G
Organisationsnummer:802481-5196
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-7011742
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS