ÄNDAMÅL

Min (Charlotte Berlin) fastighet gården och Tomten under n:r 147 c i Kvarteret Niorder här i staden, skall användas till lokaler, för att inrymma mina husgerådssaker, hvartill skall räknas hela mitt efterlämnade lösbo, som ej får försäljas. Undantag härifrån medgifves dock, att om Testamentsexekutor skulle anse yttre och för Museet oanvändbart bohag vara obehöfligt då få på offentlig auktion försälja sådana öfverflödiga varor. Inkomsten derför skall tillfalla Museifonden. Således får ingenting efter mig försäljas som kan på något sätt äga något värde i och för Museets räkning, utan skall detta allt såväl som Fastigheten väl vårdas och underhållas. Mitt Kontanta Kapital d. v. s. Aktier och Säkerhetshandlingar m. m. dylikt skall förvaltas och förräntas på betryggande sätt till dess det uppgår till Tvåhundra Tusen /200.000/ Kronor, som skall utgöra Museets Grundfond och som aldrig får minskas. När grundfonden uppgår till den af mig bestämda summan, så skall Trädgårdstomten bebyggas för de tre första årens ränteinkomster. Nybyggnaden skall utföras i Museistil och skall uteslutande inredas och användas till förvaringslokaler, icke allenast för mitt efterlemnade lösbo, utan för det Museet tid efter annan kan inköpa af Antika och Värderika föremål, för att införlifvas med mina efterlemnade samlingar. Sedan Nybyggnaden blifvit utförd skall derefter för årliga räntan allt framgent af Museets styrelse årligen inköpas andra och flera Antika varor, så att Museets tillgångar på så sätt årligen kommer att ökas med flera konstföremål. Med stiftelsens medel har sedermera uppförts ytterligare en för museiändamål avsedd byggnad, den s k dragonmuseibyggnaden, vilken disponerats av Ystads kommun. Nämnda byggnad har genom förslitning under flera år blivit i behov av reparationer i sådan omfattning, att kostnaderna härför ej skulle kunna bäras av stiftelsen utan att detta skulle komma att inkräkta på dennas egentliga uppgift, att bevara Charlotte Berlins hem som museum.Mellan stiftelsen och Ystads kommun har därför 1973-07-24 upprättats en såsom gåvobrev betecknad handling, genom vilken stiftelsen utan vederlag till kommunen överlåtit byggnaden i befintligt skick jämte visst område av tomten nr 19 i kvarteret Niorder med tillträde 1973-08-01. Kommunen har i handlingen förbundit sig att ”övertaga och till alla delar fullgöra” stiftelsens åtagande i fråga om förvaring av Skånska Dragonregementets samlingar i en särskild lokal i byggnaden, att hålla nämnda samlingar brandförsäkrade samt att bekosta lantmäteri- och lagfartskostnaderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charlotte Berlins i Ystad stiftade museum
Organisationsnummer:848000-2339
Adress:
  • Ystads kommun
  • 271 80 YSTAD
Telefonnummer:0411-57 71 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS