ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att bereda ekonomiskt bistånd åt personer, som, ehuru de själva leva i knappa ekonomiska förhållanden, likväl av egen drift och av omtanke om sina föräldrar taga hand om dessa och giva dem en god vård, ävensom åt sådana behövande ålderstigna, orkeslösa, sjuka och andra som äro i behov av hjälp, men icke vilja anlita den allmänna fattigvården. Stiftelsen har därjämte till ändamål att, där ömmande omständigheter föreligga, utrusta barn med kläder och att genom lämpliga anslag ur fondens avkastning främja sådan verksamhet, som har till syfte att bespisa fattiga barn eller bereda klena och sjuka barn till mindre bemedlade föräldrar sommarvistelse å landet. Utdelning från stiftelsen skall hava till syfte att lindra fattigdom, hjälpa de svaga och uppmuntra det god hos människorna.Ekonomiskt bistånd eller annan förmån från stiftelsen får endast beredas person, som är bosatt i Trollhättan, eller verksamhet, som huvudsakligen bedrives bland stadens befolkning. I främsta rummet bör behovet inom de delar av staden, som inkorporerats från Gärdhems socken, tillgodoses.Idkar Trollhättans Södra Missionsförsamling eller samfund, vari församlingen kan komma att uppgå, sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål, bör under tillgodoseende i övrigt av fondens syfte anslag i görligaste mån lämnas till understödjande av denna verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charlotta Svenssons Minnesfond
Organisationsnummer:863000-4011
Adress:
  • Martin Wänblom
  • Vegavägen 16
  • 461 59 TROLLHÄTTAN
Telefonnummer:0520-37907
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 627 395 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS