ÄNDAMÅL

Räntan lägges till kapitalet till dess hon öfverstiger 1,500 kronor, hvarefter ett stipendium å. 1,500 kronor bildas för fattiga adeliga ynglingar som tagit studentexamen och fortsätta sina studier vid någondera af universiteten, krigshögskolan eller tekniska högskolan eller ock genomgå någon högre kurs i landtbruksvetenskap, hvilket stipendium dock icke får innehafvas af någon öfver fyra år. Sedan kapitalet ökats så att räntan öfverstiger ytterligare 1,500 kronor, så bildas ett nytt stipendiumpå en lika summa och så allt framgent, hvilka stipendier samtlige skola disponeras på det sätt som i andra punkten finnes bestämdt. Ynglingar af Schefferska ätter N:o 1975,. då de arta sig väl, äga företräde till stipendierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Scheffers Fond
Organisationsnummer:802408-2904
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS