ÄNDAMÅL

Av årliga inkomsten från fastigheten skall 10 % avsättas till en förnyelsefond, avsedd för i framtiden erforderliga nybyggnader samt för inköp av närliggande skogsmark eller skogsfastigheter om möjlighet därtill uppkommer. Avsättning till denna förnyelsefond skall upphöra då denna uppgår till 60 000 kr, men skall återupptagas i den mån fonden genom markförvärv eller på annat sätt nedgått under nämnda belopp. Vad efter ovannämnda avsättning återstår av årets behållna inkomster skall därest behov förefinnes användas på sätt här nedan angives: a) Unga mindre bemedlade personer, som nyuppsätta jordbruk, kan erhålla dylika bidrag till inköp av levande eller döda inventarier med belopp som förvaltningsnämnden finner skäligt, dock högst 10 000 kr till varje person. Bidrag med högst nämnda belopp kan även utgå som hjälp vid förvärv av jordbruksfastighet. b) För studier, teoretiska såväl som praktiska, inom jordbruket eller inom jordbruket angränsande områden kan söner och döttrar till mindre bemedlade jordbrukare erhålla bidrag med belopp som förvaltningsnämnden finnner skäligt, dock högst 1 000 kr/år till varje person. c) Jämväl i övrigt kan nämnden lämna bidrag till i ingressen i donationsbrevet omnämnda personer, vilka är i behov därav. Bidraget skall härvid begränsas till 2 000 kr/år per person eller familj. Såsom en förutsättning för att bidrag enligt ovan skall kunna utgå förutsättes skötsamhet och ekonomisk förtänksamhet liksom hedrande vandel hos de personer som bidraget skall utgå till.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Clara Johanssons Jordbruksdonation
Organisationsnummer:826500-0250
Adress:
  • Sven-Olof Wahlström
  • Falla Gård
  • 573 93 Tranås
Telefonnummer:0140-61093
E-post:fallabagarbod@outlook.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 434 044 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS