ÄNDAMÅL

Varje år skall av räntan för årlig plantering av blommor på min och min hustrus gravar utbetalas till trädgårdsmästaren vid Jönköpings Östra kyrkogård, där våra gravar äro belägna, ett belopp, som för närvarande är överenskommet till femton kronor för år, och som även för framtiden skall utgöra samma belopp, så vida ej möjligen ändrade förhållanden kunna påkalla höjning därav. Planteringen skall utföras som en mindre femuddig stjärna mitt på gravplatsen i enlighet med den överenskommelse därom, som av mig skriftligen upprättats med nuvarande kyrkogårdsträdgårdsmästaren J.O Andersson. Sedan för planteringen utbetalats delas räntebehållningen i två lika stora delar. Den ena delen utbetalas som ett stipendium till en obemedlad yngling, som är född i Jönköpings län och under sin studietid vid läroverket visat synnerligt gott uppförande, berömlig flit samt framstående begåvning, förmåga och fallenhet för studier, då denne efter avlagd studentexamen lämnar läroverket för att vid något av rikets universitet eller högskolor fortsätta sin teoretiska utbildning. Den andra delen utbetalas enligt beslut av skolstyrelsen i Jönköpings kommun till förmån för eleverna vid grundskolor i Jönköpings kommun, företrädesvis såsom – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål – förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Anna Gullbrands studiegåva
Organisationsnummer:802479-3823
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:376 075 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS