ÄNDAMÅL

Återstoden av årsavkastningen efter kostnader skall disponeras till stipendier för ungdomar, som tillhöra Fleetwoodska släkten och som önska genomgå skolor eller andra läroanstalter för att därigenom utbilda sig till nyttiga samhällsmedlemmar.Stipendium från denna fond bör icke understiga trehundra kronor. Om fonden i framtiden blivit så stor, att – sedan två stycken dylika stipendier om 300:- kronor vardera kunnat utdelas- så stort för utdelning disponibelt belopp förefinnes att stipendiernas belopp kunna höjas med jämna hundratal kronor, så må efter framställning från Fleetwoodska släktföreningens styrelse Riddarhusdirektionen besluta om sådan höjning av beloppen.För erhållande av stipendium fordras, att sökande skall hava uppnått 10 års ålder, vara välartad och i behov av ekonomisk hjälp för att kunna erhålla den utbildning, vartill stipendiet uppgives skola användas. Om flera sökande anmäla sig till ledigförklarat stipendium, ska- om någorlunda lika behov föreligger- företräde lämnas den som är närmast släkt med Kammarherren, friherre Carl-Mårten Fleetwood.Stipendium får av antagen stipendiat åtnjutas under fem år, om den utbildning han genomgår varar så länge. Om behov föreligger och skäl därtill i övrigt förefinnes, kan stipendietiden utökas ytterligare två perioder om vardera fem år, dock ej för längre tid än till dess stipendiat fyllt 25 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl-Mårten Fleetwoods stipendiefond
Organisationsnummer:802000-9018
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS