ÄNDAMÅL

Kapitalisering skall ske med minst 10 % av nettoavkastningen därest stiftelsen inte förmår uppehålla det bundna kapitalets realvärde. Återstoden av den behållna avkastningen skall med de inskränkningar varom nedan sägs användas till att i samband med vetenskaplig undersökning och beskrivning av Bohusläns och Dalslands landsbygds fornlämningar främja bevarandet och vården av dessa fornlämningar. I den mån stiftelsens resurser så medgiva bör det även vara en stiftelsens uppgift att – gärna i samarbete med hembygdsföreningar och andra lokala sammanslutningar – hos allmänheten och särskilt ungdomen främja kännedomen om sagda fornlämningar och väcka och underhålla känslan för att desamma hållas i helgd. Likaså med hänsyn till stiftelsens resurser bör icke dess styrelse som regel, och i varje fall icke innan tillgångarna avsevärt ökats,anslå medel till alltför vidlyftiga uppgifter, som under en följd av år skulle kräva att stiftelsens anslagsmedel helt eller till större delen måste tagas i anspråk för ett och samma ändamål.I första hand bör verksamheten inriktas på sådana fasta fornlämningar av mindre omfattning som exempelvis boplatser, bautastenar,runstenar, hällristningar och dylikt.Styrelsen bör, om möjligt, börja sin verksamhet med att ägna uppmärksamhet åt fornminnena i min moders hemsocken Foss i Bohuslän och i Järbo socken i Dalsland, varifrån min fader härstammade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond
Organisationsnummer:857201-0497
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484151
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 482 903 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS