ÄNDAMÅL

A. Varje år första helgfria dag i oktober månad skall, därest kompetent sökande till stipendiet anmält sig, halva det beslutade stipendiebeloppet utbetalas och första helgfria dag i februari månad därpå följande år andra halvan av beloppet utbetalasB. Kompetent att söka detta stipendium är allenast den, som1. är född i Stockholm och därstädes avlagt studentexamen;2. varit inskriven vid Högskolan minst ett år / två läseterminer / och därunder givit goda förhoppningar beträffande begåvning och flit, visat ett gott uppförande och fört en hedrande vandel samt fortfarande studerar vid högskolan;3. är son i första hand till en änka i små omständigheter efter en Statens tjänsteman i högst postassistents och lägst postexpeditörs löneklass, i andra hand son till en dylik tjänsteman, i tredje hand son till en medellös änka efter småbrukare, arrendator el.dyl., i fjärde hand son till en dylik, i femte hand son till medellös änka efter hantverkare och i sjätte hand son till en dylik;4. tillhör den matematisk naturvetenskapliga linjen vid högskolan. 5. Bevisligen är medellös.C. Stipendiet kan efter årligen förnyad prövning bibehållas högst i fem år. D. Stipendiet sökes årligen före mars månads utgång hos lärarekollegiet, som utser stipendiat senast i maj månad. Skulle lärarekollegiet stanna i olika beslut, äger Rektor rätt utse stipendiat bland de två sökande, som erhållit de flesta rösterna inom kollegiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Atle Öbergs, den siste medikofilarens minnesfond
Organisationsnummer:802403-3311
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS