ÄNDAMÅL

1:o/ Fonden skall stå under inseende af styrelsen för Jönköpings Stads Folkskolor.2:o/ Halfva årliga afkastningen lägges alltjämt till kapitalet.3:o/ Den andra hälften af årliga afkastningen skall utdelas såsom stipendier å högst tjugufem /25/ kronor, enligt styrelsens för folkskolorna bestämmande, till sådana i folkskolans fortsättningsklass undervisade ynglingar, som hafva anlag för matematik, fysik eller annan naturvetenskap, och särskildt till dem som äro af sådan begåfning, att de anses böra erhålla fortsatt undervisning vid handelsgymnasium eller teknisk fackskola. 4:o/ Då fonden vuxit därhän, att dess årliga afkastning utgör trehundra /300/ kronor, skall styrelsen använda en tredjedel af den för stipendier disponibla delen däraf till stipendier å högre belopp än 25 kronor åt sådana vid Jönköpings Folkskolor undervisade ynglingar, som åtnjuta undervisning vid handelsgymnasium eller vid teknisk fackskola och som dels hafva särskilda anlag för matematik, fysik eller kemi, dels särskildt äro i behof av understöd. 5:o/ Då fonden vuxit därhän, att dess årliga afkastning utgör fyrahundra /400/ kronor, må de i punkten 3:o/ afsedda stipendierna i särskildt fall sättas till belopp öfverstigande 25 kronor men icke 50 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C Hägerströms fond
Organisationsnummer:802479-3526
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS