ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 11 juni 1888.”Till Karlstads Högre Elementarläroverk för gossar anslås under benämning C.H. Collvins donationsfond femtusen kronor, af hvars ränteafkastning läroverkets lärarekollegium årligen skall tilldela en medellös, sedlig och flitig yngling vid läroverket femtio kronor, hvarannat återstoden af räntan skall tilläggas kapitalet, tills detta uppgått till 10.000 kronor, då efter läroverkskollegiets val någon förhoppningsfull, helst i Karlstad född yngling, som efter vid läroverkets aflagd mogenhetsexamen ävensom vid akademia eller annan läroanstalt fortsätter sina studier berättigar att under tre år, derest han studier under nämnda tid idkar och för öfrigt sig väl förhåller, uppbära årliga räntan av fonden; skolande vid utgången af hvarje treårsperiod på lika sätt förfaras och ombyte av stipendiater för hvarje period anordnas.”Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27:Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet. Stipendiet skall utdelas till elev, som med slutbetyg avgått från gymnasieskola i Karlstad. Kammarkollegiets permutationsbeslut 1999-08-27:Ändamålet ändrat till ”….stipendiet utdelas till högst tre elever….”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C H Collvins donationsfond
Organisationsnummer:873202-3299
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 461 779 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS