ÄNDAMÅL

Af Twänne Års sammanslagne Räntor, och således hwartannat År, anslås så mycket som fordras till Twänne Medailler, af samma wigt och lika prägel, som Academiens stärre belöning Medailler.Den ena Medaillen blifwer anwänd till belöning för ett wärdigt Lof åt Academiens odödelige Stiftare, Konung Gustaf den III:dje hwartill Ämne tages af denne Konungs mägtiga Snille, Dess kärlek för Witterhet och Wettenskaper, någon af Dess öfriga stora egenskaper och hjeltedygder, af Dess Wärf och Bedrifter, eller någon af den märkeligare händelser af Dess Regering, Dess oförtjenta död icke undantagen.Den andra Medaillen utdelas till belöning för en Skrift öfwer något ämne, tjenligt att wäcka Patriotisme, bibehålla Samhällsordning och Laglydnad, att befrämja Borgerliga och Moraliska Dygder, att förekomma och quäfwa willomeningar, ledande till Samhällsordningens upplösande, till Anarchie, oreda och folkyra, wid hwilket Pris Academien äfwen kan finna tillfälle, att åt Stiftaren framkalla ett wärdigt och förtjent beröm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C.B. Zibets fond
Organisationsnummer:802406-7749
Adress:
  • Svenska Akademien
  • Box 2118
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201699
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS