ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bringa ekonomisk hjälp åt behövande gamla, sjuka, invalidiserade eller eljest hjälpbehövande personer inom Hallsbergs köping, i första hand personer från det område Hallsbergs landskommun år 1962 omfattade.Hjälp till förutnämnda klientel bör enligt stiftarens mening utgår i form av:a) Ersättning till hemvårdarinna, gärna närboende hemmafru, hemsamarit eller annan kvinnlig hemhjälp;b) Bidrag till sådan sjukvårdskostnad, inkl. resekostnad, som ej ersättes av sjukkassa, med beaktande av de nackdelar och större kostnader de i glesbygderna boende ha i detta hänseende;c) kontanthjälp vid sjukdom till härav behövande;d) beredande av hjälp och trevnad åt på kommunens pensionärshem boende personer från stiftelsens verksamhetsområde;e) annan liknande hjälpverksamhet när stiftelsens styrelse eller förvaltande organ kan finna behov föreligga och syftet i övrigt överensstämmer med stiftelsens ändamål.Styrelsen må, om den bedömer detta vara till gagn för stiftelsens i dess urkund angivna ändamål, kunna ingå samverkan med kommunal eller annan institution med liknande syfte, i första hand den inom Hallsbergs förutvarande landskommun sedan ett tiotal år verksamma, under länsstyrelsens tillsyn stående ”Stiftelsen för gamla och vårdbehövande inom Hallsbergs socken” samt socialnämnden i Hallsbergs köping. Därvid måste dock tillses, att de för stiftelsen gällande bestämmelser, som reglera hjälpverksamheten i avseende på dess geografiska begränsning, dess karaktär och omfattning i övrigt efterföljas. Det förutsättes jämväl, att av stiftelsen bedriven eller stödd hjälpverksamhet är av sådan karaktär, att förutsättningen för skattefrihet för stiftelsen jämlikt § 53 kommunalskattelagen och § 7 förordningen om statlig inkomstskatt ej bortfaller.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björstorpshemmets Minnesfond
Organisationsnummer:875700-8076
Adress:
  • Alf Nilsson
  • Ekeberga 192
  • 694 92 HALLSBERG
Telefonnummer:070-546 50 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:259 966 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS