ÄNDAMÅL

Att efter min död af mine efterlemnade tillgångar skola afsättas Tiotusende Riksdaler Riksgäldssedlar att användas till inköp eller uppbyggande av hus, hvilke mot billig och efter omständigheterne afpassad afgift, uthyres till bostäder åt mindre bemedlade bland Borgare och arbetsklassen inom Jönköpings stad samt deras enkor och barn; börande hvad som kan i hyror inflyta och öfverstiga hvad som erfordras till husens underhåll och bostädernas försättande i snyggt och beboeligt skick, förräntas och inflytande räntorna läggas till Capitalet till dess capitalet uppgått till det belopp, att hus ånyo kunna för antydda ändamålet inköpas eller uppbyggas, då de på sådant sätt samlade medel böra dertill användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergströmska donationen
Organisationsnummer:826000-0222
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:785 168 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS