ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att rekrytera, organisera och driva en familjevårdsenhet för människor med missbruks- och andra sociala problem från i första hand Örebro län samt verka för denna vårdforms utveckling;att bedriva verksamheten enligt beprövad erfarenhet. En familjegrupp skall bildas och de i gruppen ingående familjerna skall erbjudas utbildning och handledning genom stiftelsens försorg. Stiftelsen skall därför anställa ett med hänsyn till verksamhetens omfattning av stiftelsenbestämt antal konsulenter. Till dessa konsulenters förfogande skall stiftelsen ställa erforderliga administrativa, lokalmässiga och övriga resurser. För att uppnå sitt ändamål skall stiftelsen äga eller förhyra samt förvalta fast och lös egendom;att erbjuda i första hand kommunerna i Örebro län och kriminalvården kvalificerade familjehem för människor med missbruks- och andra sociala problem med behov av denna vårdform;att stödja och förvalta stiftelser och föreningar och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål som bedriver social rehabilitering och hjälpverksamhet för familjer, barn och ungdom samt för människor med missbruks- och andra sociala problem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergslagsgårdar
Organisationsnummer:875001-4584
Adress:
  • Box 222
  • 701 44 ÖREBRO
Telefonnummer:019-170590
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 404 230 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS