ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av den årliga avkastning lagts till kapitalet skall hälften överlämnas till Evangeliska Forsterlandsstiftelsen, att användas i dess arbete för hednamissionen, samt den andra hälften till Särna församling att användasa) såsombidrag under och efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnad för eftervård, som patientav ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samte) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas av allmänna medel eller till bestidande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa samt att fondens användning skall begränsas till i Särna församling kyrkobokförda personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Berg Hans Israelssons Donationsfond
Organisationsnummer:884400-0151
Adress:
  • Hammargårdsvägen 10
  • 790 90 SÄRNA
Telefonnummer:0253-59 61 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 871 536 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS