ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 5 % tilläggas fonden och Riddarhusdirektionen ersättes för skäliga förvaltningskostnader, varefter återstoden fördelas såsom understöd åt behövande av kategorien ”Pauvres Honteux”; hälvten av Riddarhusdirektonen och hälvten av församlingsdiakonissan i Ängelholm. Understöden utgå med 50 kronor vartdera men må i ömmande fall höjas till 100 kronor. Den som en gång erhållit understöd, har förtursrätt därtill så länge han eller hon är i behov därav. För det understöd som utdelas av Riddarhusdirektionen, gäller, att släktingar till mig hava företrädesrätt. Kapitalisering sker med 10 % av bruttoavkastningen. Ett understödsbelopp får utgöra hela den hälft av fondens nettoavkastning riddarhusdirektionen respektive församlingsdiakonissan disponerar för utdelning. För det belopp, som skall fördelas av församlingsdiakonissan i Ängelholm, gäller följande: Beloppet skall årligen före den 1 december översändas till diakonissan. Lediga understöd skola utannonseras uti i Ängelholm utkommande tidning. Härför eller i övrigt för utdelningen nödiga kostnader gäldas av det erhållna beloppet. Den utdelande diakonissan bestämmer till vem understöden skola utgå efter att hava inhämtat råd från förståndige med ifrågakommande understödstagares förhållanden förtrogna personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barfothska Donationsfonden
Organisationsnummer:802408-2698
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS