ÄNDAMÅL

I den mån avkastningen av fonden icke tages i anspråk för vissa i testamentet bestämda livräntor, skall sagda avkastning för varje år inom januari månads utgång nästföljande år utbetalas med hälften till hjälpkassan för nödställda köpmän i Göteborg och hälften till ”Sällskapet De Fattiges Vänner” i Göteborg, att av dem användas till understöd enligt dessa institutioners stadgar i poster om minst 300 kr per år och understödstagare; dock må understöd som av ”De fattiges vänner” ur avkastningen tilldelas tillfalla endast kvinnor och endast sådana, som äro att räkna till s.k. ”pauvres honteux”. – Skulle någon av nämnda två institutioner upphöra skall fondens hela behållna avkastning gå till den institution som kvarstår,varvid om denna är ”De fattiges vänner”, villkoret om understöd endast år kvinnor bortfaller, samt om den kvarstående institutionen är Hjälpkassan för nödställda köpmän, denna berättigas utdela understöd ur avkastningen även åt kvinnor, tillhörande s. k. ”pauvres honteux”. Upphöra båda ovannämnda institutioner, skall avkastningen efter stadsfullmäktiges närmare bestämmande, tillfalla annan eller andra liknande institutioner för hjälp åt pauvres honteux.Fondens kapital får aldrig förminskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Hilma Wikströms minne
Organisationsnummer:857203-6864
Adress:
  • Stiftelsen De Fattiges Vänner
  • SEB, GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 932 064 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS