ÄNDAMÅL

Donationsfondens afkastning i öfrigt skall läggas till kapitalet, till dess detta vuxit till tre hundra tusen /300,000/ kronor, då staden eger efter stadsfullmäktiges bestämmande deraf använda ett hundra tusen/100,000/ kronortill eller några för staden gagneliga ändamål, hvartill kommunalskatterna icke lämpligen bör tagas i anspråk. Afkastningen af återstående två hundra tusen /200,000/ kronor, under hvilket belopp fonden sedermera icke får sjunka, eger staden derefter hvart femte år använda på enahanda sätt, som om ofvanberörda ett hundra tusen /100,000/ kronor är stadgadt, med rätt för stadsfullmäktige att låta med detta användande anstå till dess den samlade afkastningen kan hafva nått för något visst ändamål erforderlig storlek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arwid Östbergs donationsfond
Organisationsnummer:826000-0115
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:308 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS