ÄNDAMÅL

Av årliga räntan skall minst en femtedel läggas till kapitalet till dess detta uppnått en storlek av minst etthundratusen kronor, stadsfullmäktige obetaget att därefter förordna om fortsatt avsättning efter enahanda grund. Den del av fondens ränteavkastning, som sålunda icke tillföres kapitalet, skall särskilt för sig jämte ränta sammanläggas för tidsperioder, omfattande minst fem kaalenderår vardera, och efter varje sådan periods utgång efter beslut av stadsfullmäktige användas till bestridande av kostnaderna för nyanläggningar eller andra anordningar, åsyftande staden Halmstads förskönande, eller till åstadkommande och underhåll av sådana för stadens utveckling tjänliga och för dess innevånare allmännyttiga inrättningar, vilkas tillkomstoch fortvaro eljest ej skäligen böra på kommunen ankomma, och må fondens avkastning således icke under någon förevändning användas till ändamål, varigenom kommunens innevånare skulle beredas lindring i dem påvilande allmänna ut- skylder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Apelstamska Donationsfonden
Organisationsnummer:849200-0081
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 313 206 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS