ÄNDAMÅL

Stipendii-fond hwarutaf räntan 25 Rdr B:co årligen skall utgå och tillfalla en mindre bemedlad Studerande af Norrlands Nation i Upsala, Angermannus eller Norrbothniensis, hwilken gjort sig känd för flit och ett sedligt upförande. – På Nationens omröstning må bero hwem som årligen eger att komma i åtnjutande deraf, så framt ej någon min, vare sig närmare eller fjermare, Slägtinge heldst med Sellstedtska namnet är wid Akademien såsom Studerande inskrifwen, i hwilket fall densamme utan omröstning må till Stipendiet wara berättigad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anton Sellstedts stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3481
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS