ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives. Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål.Denna donation är gjord under det uttryckliga villkor, att gåvoskatt för densamma icke av myndighet påfordras. I annat fall förfaller donationen, om och i den mån stiftelsens styrelse det påfordar,och styrelsen bemyndigas att i stället å mina vägnar disponera fondens tillgångar för andra ändamål än i dessa stadgar angivas, vilka ändamål dock skola tillgodose syften av vetenskaplig eller välgörande art, som avses i 32 § K.F. den 19 november 1914 om arvskatt och skatt för gåva.Stiftelsens styrelse skall även äga rätt att, om och när det av omständigheterna påkallas eller prövas lämpligt bortgiva större eller mindre del av fondens tillgångar till Göteborgs Högskola, Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola samt Göteborgs Stadsbibliotek eller någon eller några av dessa institutioner att användas på sätt styrelsen därvid föreskriver.Av fru Anna Ahrenberg i livstiden uttryckta önskemål beträffande användningen av fondens medel inom ramen för stiftelsens här ovan angivna ändamål böra av styrelsen i möjligaste mån beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond för vetenskapliga m fl ändamål
Organisationsnummer:857200-0266
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484143
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:76 071 839 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS