ÄNDAMÅL

Den årliga behållning av donationsfondens avkastning skall användas för följande ändamål: 1/ Tre tjugondelar av den behållna avkastningen skola enligt styrelsens bestämmande användas till bestridande av kostnaderna för underhållet av skolans fastigheter och inventarier. 2/ Fyra tjugondelar av den behållna avkastningen skola i enlighet med styrelsens bestämmande användas för inköp av värdefulla större eller dyrbarare bokverk eller av instrument eller åskådningsmaterial, vilka äro behövliga eller lämpliga för den del av undervisningen, som icke omfattar manlig eller kvinnlig slöjd. 3/ Sex tjugondelar av den behållna avkastningen skola enligt styrelsens bestämmande användas för uppförande av nya byggnader, för förändringar eller inredningsarbeten inom befintliga byggnader, för yttre anordningar å de av skolans disponerade områden, för nyanskaffning av dels för skolan erforderliga möbler och husgeråd, dels för den manliga och kvinnliga slöjden behövlig undervisningsmaterial, som icke är avsedd att förbrukas, dels gymnastikattiralj, dels ock musikinstrument och musikutensilier ävensom för bekostnaden av så kallade skolresor för elever samt andra lämpliga anordningar för elevernas utbildning och trevnad. 4/ Sju tjugondelar av den behållna avkastningen skola användas för nedbringande av kostnaderna för elevernas underhåll vid skolan i det denna andel av den behållna avkastningen skall användas till stipendier åt elever, som styrelsen anser böra komma i åtnjutande därav. Av de elever, som sålunda anses böra komma i åtnjutande av stipendium, böra de som äro födda eller bosatta i Brastads kommun i Bohuslän äga företräde. Därest styrelsen så finner lämpligt kan en femtedel av den i denna punkten avsedda andel användas till premier åt elever, som därav gjort sig förtjänta. Kammarkollegiet har i beslut den 25 april 2007 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anderssonska donationsfonden
Organisationsnummer:862000-9053
Adress:
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:010-4410000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 304 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS