ÄNDAMÅL

§ 1 Sedan Riddarhuset årligen tillkommande förvaltningskostnader för fondens förvaltning gäldats, skall Fru Elsa Sofie Magdalena Adlerstråhle född von Post under sin livstid äga rätt utbekomma den årliga avkastningen av till fonden nu eller framdeles överlämnade värdehandlingar jämte räntemedel.§ 2 Efter Fru Elsa Adlerstråhles frånfälle skola hennes bröstarvingar Carl-Fredrik Gustaf Knut, Ebba Alice Margareta och Maud Adlerståhle under sin livstid äga rätt till envar 1/3 av avkastningen. Avgår någon av dessa tre med döden utan att efterlämna bröstarvingar, fördelas dennes del på de kvarlevande. Efterlämna någondera av nämnda Carl-Fredrik, Alice eller Maud Adlerstråhle vid sin bortgång bröstarvingar äga dessa under sin livstid åtnjuta var sin del av vad som på faderns /Moderns/ lott skulle utgå.§ 3 Därefter – eller om inga sist omnämnda bröstarvingar finnas – äger riddarhusdirektionen att av fondens avkastning årligen utdela stipendier till manliga eller kvinnliga personer tillhörande å Riddarhuset före år 1809 introducerade ätter. Företrädesrätt skall härvid lämnas personer, vilka kunna styrka släktskap med Kapten Charles F.A.Adlerstråhle och hans maka Fru Elsa Adlerstråhle född von Post varvid företräde lämnas medlemmar av famijerna n:r 1765A Adlerstråhle, n:r 1955 von Oelreich och n:r 687 von Post i nu nämnd ordning.Stipendierna skola utgå till unga personer såsom bidrag vid skol- eller yrkesutbildning, och få åtnjutas av samma person i sammanlagt högst tio år.§ 4 I föregående paragraf 3 omnämnda stipendier skola utgå med minst Ettusen /1000:-/, högst Tvåtusen /2000:-/ kronor årligen vardera, eller, därest penningvärdet framdeles avsevärt faller, till motsvarande belopp.§ 5 Fonden skall så länge som i §§ 1 och 2 avkastningsberättigade finnas, förvaltas som en särskild fond och de i nu nämnda §§ avkastningsberättigade utfå avkastningen, däres de så önska, i den mån densamma blir tillgänglig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adlerstråhle-von Postska familjefonden
Organisationsnummer:102015-9255
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS