ÄNDAMÅL

a) Ett belopp stort trettiotusen (30 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne stipendier å femtontusen (15 000) Kronor hvardera för medellösa studerande af Östgöta nation vid Upsala universitet, hvilka genomgått Norrköpings högre Elementarläroverk och gjort sig kände för sedlighet och i allmänhet de egenskaper, som gifva förhoppning om goda framsteg i studier, och utnämner Kyrkorådet efter inhemtande af Läroverks-Kollegii yttrande stipendiater, helst bland ynglingar, som till universitetet afgå eller nyligen afgått och får stipendiet åtnjutas i tre år. Skulle i Norrköping inrättas ett högre Elementarläroverk för qvinnor, skött af lärare med universitetsbildning och med den omfattning i studiekurser att elever derifrån ginge till maturitets-examen eller universitet i Upsala, då skall det ena af här förordnade stipendier i för öfrigt samma ordning och på samma vilkor, efter detta läroverks kollegii yttrande, tilldelas en derifrån utskrifven studerande. b) Ett belopp stort tjugotusen (20 000) Kronor skall årligen utgå till tvenne elever vid härvarande Elementarläroverk eller annan skola med tiotusen (10 000) Kronor åt hvardera, hvarvid sådana skola ifrågakomma, som särdeles utmärka sig genom musikaliska anlag, pröfvade af dertill kompetente personer, på det de må kunna genom privatundervisning för skicklige lärare få fullkomlig och grundligare muskialisk bildning än hvad i skolor kan lemnas. Dessa musikstipendier få åtnjutas i två år, men skulle stipendiat komma att fortsätta sina studier vid något högre in- eller utländskt musikaliskt läroverk, får stipendiet åtnjutas ytterligare tre år, det vill säga tillsammans fem år, om så lång tid åtgår för lärokursen. Skulle så inträffa, att så qvalificerade elever vid härvarande skolor ej finnas, kunna mindre försigkomna, dock med musikaliska anlag begåfvade, åtnjuta stipendier å högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor årligen under tvenne år; dock så att derest under tiden någon elev med utmärktare fallenhet uppstår, ett mindre stipendium efter ett år upphöra i den mån de blifva ett större stipendium å föreskrifvet belopp. I händelse det något eller några år ej skulle finnas behöfvande elever vid läroverken eller skolorna med så beskaffade musikaliska anlag vid blifvande stipendieledigheter, så läggas de till stipendier afsedda beloppen till kapitalet och förräntas, till dess ytterligare ett eller flera stipendier kunna utdelas. Äfven härvidlag behagade Kyrkorådet godhetsfullt efter samråd med musiklärare och skickliga musici utdela stipendierna. Allt i denna punkt gäller för såväl qvinliga som manliga elever. c) Ett belopp stort femtontusen (15 000) Kronor skall årligen utgå till en Norrköpings samhälle tillhörande obemedlad elev vid Tekniska Elementarskolan härstädes såsom understöd för tekniska studiers fortsättande vid Teknologiska Institutet eller teknisk högskola under två à tre år, och tillsätter Kyrkorådet stipendiater efter förslag af förenämnde skolas lärarekollegium. d) De medel som möjligen blifva öfver sedan allt förestående afgått, må Kyrkorådet öfverlemna åt Skolrådet, som eger att, efter inhemtadt yttrande af Folkskole-Inspektorn och lärarinnor vid Norrköpings stads folkskolor för flickor, låta inköpa klädespersedlar att utdelas till de mest behöfvande flickor vid folkskolorna, till ett värde af högst tvåtusenfemhundra (2 500) Kronor år hvar under tvenne år, under förutsättning att de som åtnjuta fortfarande bevista skolorna. 12:o Om pensionärernas frånfälle skulle så sent inträffa och kapitalet derigenom så ökas, att anslaget till beklädnad åt skolflickor kan komma att anses väl stort, får ytterligare stipendier å femtontusen (15 000) Kronor till medellösa ynglingar vid Högre- eööer Tekniska Elementarskolorna i Norrköping utdelas, hvilket å kyrkostämma afgöres i likhet med hvad i punkten 8:o mom. E bestämmes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A.H Godes Stipendii och Understödsfond
Organisationsnummer:802479-0746
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 Norrköping
Telefonnummer:011-241000
E-post:norrkoping@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:327 842 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS