ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja: 1. Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi. Denna forskning och utbildning skall kunna ske inom eller utom Sverige och ge möjlighet för inom landet verksamma svenska eller utländska legitimerade läkare att bidra till ökad kunskap inom vederbörande ämnesområde. 2. Verksamhet som avser utbildning, forskning och utvecklingsarbete för att förebygga och lindra sjukdom bland barn i utvecklingsländer. 3. Forskning och utbildning i ämnet ekonomisk information i syfte att bidraga till en hög standard hos svenska journalister som i olika massmedia informerar allmänheten. Ändamålet skall i första hand tillgodoses genom utgivande av kontanta stipendier men kan även tillgodoses på annat sätt, t ex genom anslag till Handelshögskolan i Stockholm för undervisningsändamål. Innan stiftelsens styrelse utser stipendiater skall förslag inhämtas från direktionen för Handelshögskolan i Stockholm. 4. Utbildning av svenska elitidrottsmän för deras nuvarande eller kommande yrkesverksamhet. Ändamålet skall tillgodoses genom utgivande av stipendier till idrottsutövare på landslagsnivå, som kombinerar sin idrott med lägst halvtidsstudier vid högskola eller annan yrkesutbildning och härvid uppfyller villkoren för erhållande av statliga studiemedel vad beträffar utbildningsnivå och ålder. Skulle studierna bedrivas på annat sätt kan om synnerliga skäl härför föreligger dispens gesfrån kravet på hur studierna skall bedrivas. Stipendiaterna skall utses sedan förslag inhämtats från riksidrottsstyrelsen. 5. Understöd åt äldre och undervisning åt yngre inom en krets bestående av anställda och tidigare anställda inom FABEGE-koncernen samt förutvarande ladamöter av styrelsen för FABEGE, att utgå i form av pensioner, bidrag vid sjukdom och studiebidrag, varvid i princip skall krävas, att vederbörande under minst fem år varit anställd eller ledamot av styrelsen. Om undertecknade personligen eller stiftelsen inte längre har ett avgörande inflytande över FABEGE skall vad nu stadgats endast gälla sådana personer som varit anställda eller styrelseledamöter under tid då vi eller stiftelsen haft det avgörande inflytandet. För ändamålen skall användas nettoavkastningen av stiftelsens kapital. Undantagsvis skall dock även kapitalet kunna tagas i anspråk. Utdelning från stiftelsen skall i regel ske en gång om året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maud och Birger Gustavssons stiftelse nr 1
Organisationsnummer:802009-0570
Adress:
  • Carnegie Investment Bank, att: Stiftelsetjänst, Åsa Ländin
  • 10338 Stockholm
Telefonnummer:0763-109094
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS