ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja välfärd åta) anställda vid Asea Brown Boveri AB eller dess svenska dotterbolag;b) pensionärer, som fram till pensioneringen var anställda vid något av dess bolag; ochc) pensionärer, som trädde i pension före den 1 januari 1988 och som fram till pensioneringen var anställda vid ASEA AB eller dess dåvarande dotterbolag,eller deras efterlevande, dels genom bidrag till sådana behövande pensionärer, inklusive deras efterllämnade äkta makar, vilka icke alls eller endast delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller avtal fastställda tjänstepensionssystem och därigenom drabbats av ekonomiska svårigheter, dels genom understöd till behövande pensionärer vid sjukdom eller olycksfall eller eftervård i samband därmed, dels ock genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands.Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån, som det åligger arbetsgivaren att utge till enskilda arbetstagare.Vid beslut om anslag av stiftelsens medel skall styrelsen taga skälig hänsyn till i vad mån vederbörande destinatär inom den svenska Asea Brown Boveri-koncernen må vara berättigad till medel ur andra stiftelser eller andra anslag för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Marcus Wallenbergs Personalstiftelse för svenska ABB-kocernens anställda.
Organisationsnummer:878000-3995
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1700)
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:021-320200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS