ÄNDAMÅL

Dispositionsfonden, som ökas dels med räntan å grundfonden, dels med sin egen ränteavkastning och dels med till densamma möjligen inflytande gåvor, skall användas till Domkyrkans prydande genom återförvärv av konstsverk och andra föremål av kulturhistoriskt värde, vilka förut tillhört Domkyrkan, genom konservering och reparation av dylika Domkyrkans tillhöriga inventarier, i den mån medel härtill från annat håll ej kunnat erhållas samt även genom anordningar, vilka äro uttryck för ett alltjämtfortlevande intresse för Domkyrkan och samtidigt lämna dess karaktär av ett från medeltiden kvarstående, i stort sett äkta och välbevarat, byggnadsverk orubbat. När fonden en gång i framtiden för första gången användes för sistnämnda ändamål bör vederbörande taga i övervägande, huruvida, medel därur bör anslås till den västra portalens fullbordan eller till utförandet av nyanordningar vid altaret, vilka anses önskvärda och stå i full överensstämmelse med kyrkans arkitektur och med hennes andliga och kyrkliga uppgift. Då alla åtgärder av här omtalad beskaffenhet, hava den största varsamhet, böra de planläggas under samråd med de mest framstående fackmän, ang beslut om deras bekostande ur fonden får fattas först sedan vederbörande centrala ämbetsmyndigheter givit sitt enstämmiga tillstyrkande till deras utförande. Under inga förhållanden får medel ur denna fond användas till ändamål av rent praktisk natur såsom exempelvis anskaffande eller underhåll av orgelverk, bänkar för allmänheten, mattor o dyl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Leonard och Ida Westmans stiftelse, Domkyrkan
Organisationsnummer:802424-1302
Adress:
  • Linköpings domkyrkopastorat
  • Box 2037
  • 580 02 Linköping
Telefonnummer:013-303500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:275 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS