ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska följa, främja och utveckla tillämpningen av Överenskommelsen samt behandla frågor av större övergripande vikt för handelns företag och dess medarbetare. Stiftelsen ska besluta om fördelning av medel till de samarbetsorgan, projekt och arbetsgrupper som följer av Överenskommelsen. Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet inom följande sex områden. Ekonomi Stiftelsen ska bilda Handelns ekonomiska råd. Rådet ska främja parternas gemensamma strävan att utveckla handelns förutsättningar. Rådet ska ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor i syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället, den ekonomiska utvecklingen i Sverige samt behovet av goda förutsättningar för handelns konkurrenskraft. Forskning och utveckling Stiftelsen ska bilda Handelns utvecklingsråd. Rådet ska vara en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning och ha till uppgift öka kunskapen om handeln, till nytta för företag, konsumenter och handeln i övrigt. Ändamålet är att stärka den svenska handelsnäringen och öka kunskapen om handeln genom stipendier och bidrag till vetenskaplig forskning och utvecklingsprojekt. Rådet ska särskilt verka för och söka extern finansiering till handelsspecifik forskning. Yrkes- och kompetensfrågor Stiftelsen ska bilda Handelns yrkes- och kompetensnämnd. Nämnden ska arbeta med att stötta och utveckla handelsinriktade utbildningsinsatser för att därigenom både höja och säkra yrkesstatus, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Nämnden ska följa och kvalitetssäkra dessa utbildningar i syfte att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft. I detta arbete ska ingå även validering och certifiering av kompetens och bedömning av utbildningsbehov. För att handeln ska kunna utvecklas är det centralt att Sverige som nation är attraktivt för att bedriva företagande. Miljön ska locka företag att investera och förlägga sina verksamheter här i landet och därigenom skapa arbetstillfällen i Sverige. Stiftelsen ska arbeta för att förstärka de konkurrensfördelar Sverige har i form av bland annat goda förutsättningar för hög kunskaps­nivå samt en god infrastruktur. Det är av stor vikt för handeln att kompetensutveckling inom branschen är god. Medarbetarnas kompetens och hur denna tillvaratas i företagen spelar en avgörande roll för att upprätthålla och utveckla konkurrenskraften. Omställning Stiftelsen ska bilda Handelns omställningsråd. Rådet ska verka för att de omställningsmöjligheter som finns på den svenska arbetsmarknaden kan nyttjas så effektivt som möjligt av handelns företag och medarbetare. Handeln är en bransch i ständig utveckling och omvandling. Kraven på att snabbt kunna ställa om, utvecklas och förändra är höga på både företag och medarbetare. I syfte att säkerställa det kommer Handelns omställningsråd föra en nära dialog med staten, övriga parter och aktörer på arbetsmarknaden. Handelns omställningsråd ska även öka vetskapen hos handelns företag och medarbetare om vilka möjligheter till omställning som finns. Arbetsmiljö och säkerhet Stiftelsen ska bilda Handelns arbetsmiljökommitte. Kommitten ska arbeta med att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö inom handeln. Inom ramen för Handelsrådet sker ett aktivt samråd, erfarenhetsutbyte och informationsutbyte mellan Stiftarna kring arbetsmiljöfrågor. Handelns arbetsmiljökommitte ska följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i företagen, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt, producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet, bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i företagens arbetsmiljöarbete, informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler m.m. på arbetsmiljöområdet. Handelns arbetsmiljökommitte ska samarbeta med Arbetsmiljöverket samt företag och medarbetare inom handeln angående arbetsmiljöfrågor så som till exempel pågående föreskriftsarbeten, inspektionsinsatser och andra övergripande arbetsmiljöfrågor för handeln. Handelns arbetsmiljökommitte ska vidare samarbeta med företagshälsovård, säkerhetschefer, Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen, Brandskyddsföreningen och andra intressenter inom arbetsmiljöns område. Handelns arbetsmiljökommitte ska även arbeta med säkerhetsfrågor. Rådet kan till exempel ta fram informations- och utbildningsmaterial samt arrangera utbildningar. Internationella frågor Stiftelsen ska bilda Handelns internationella råd. Rådet ska ha till uppgift att stärka handelns röst i olika internationella sammanhang och fora. Stiftarna deltar var för sig i en rad olika internationella samarbeten och organisationer. Syftet med Handelns internationella råd är att Stiftarna, i de fall där så är möjligt och önskvärt, ska driva gemensamma frågor samt ha en gemensam agenda. En stor del av rådets arbete handlar om arbetet inom olika internationella organisationer. En annan del av arbetet inom ramen för det internationella rådet kan handla om olika sakfrågor som till exempel CSR-frågor och arbetsmiljöfrågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet
Organisationsnummer:802407-6468
Adress:
  • Regeringsgatan 60
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4718546
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 466 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS