ÄNDAMÅL

…hvaraf räntan efter 5 procent kommer att tillfalla den Studerande vid Upsala Academi, som enligt nedan förordnande hvilkor dertill gör sig berättigad.—På det de för utmärkt goda seder och flit kända Ynglingar måtte vid Förslags uprättande till detta Stipendium komma i åtanka, så önskade och anhåller jag, att Nationernas Herrar Seniorer vid Upsala Academi behagade inför Consistorium Academicum bland den vid Academien studerande Ungdomen välja 3:n för goda seder, utmärkt flit och arbetsamhet kända Ynglingar, hvaribland dock en måste härstamma från min slägt å Fäderne eller Möderne; så framt någon sådan afkomling då vid Academien finnes och dess seder och öfriga förhållande validera emot de 2:ne på förslaget upförde Ynglingar, som ej tillhöra min slägt. Sedan detta förslag vunnit Academiska styrelsens bifall, öfversändes det till Academiens Höga Canzler, som bland de föreslagna allernådigst behagade utnämna en. Så framt den utnämnde Stipendiaten med oafbruten flit och uppmärksamhet vid Upsala, eller något annat In- eller Utländskt Universitet fortsätter sina studier, må han, uti 3:ne på hvarandra följande år, behålla detta Stipendium; efter hvilken tid det anses ledigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Josefinska stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2516
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS