ÄNDAMÅL

§ 3 i FondbestämmelsernaFonden har till ändamålatt ge stipendier till deltagare i kurser som arrangeras av kursgården och folkhögskolan i samarbete med SDR enligt regler som anges i § 5,att bidrag till driftskostnaden för Carlborgsons gård,att ge medel till fritidsverksamhet på kursgården och folkhögskolan, inköp av böcker och studiematerial.§ 5 i FondbestämmelsernaDe belopp som styrelsen beviljats till stipendier skall av kassaförvaltaren utbetalas enligt följande regler som fastställts av styrelsen för SDR:1. Kursdeltagare erhåller fri resa hemorten – Leksand och åter med billigaste färdmedel.2. Kursdeltagare erhåller fri kost och logi i de fall där bidrag för detta ändamål ej kan erhållas från landsting, kommuner eller Arbetsmarknadsverket.3. Familjeförsörjare eller förvärvsarbetande kursdeltagare erhåller ett grundbidrag på 50 kr samt en dagsersättning motsvarande den sjukpenningklass vederbörande tillhör. Dagsersättningen räknas på 6 dagar per vecka. Grundbidragoch dagsersättning får ej överstiga 280 kr för vecka.4. Pensionärer, hemmafruar erhåller ett grundbidrag på 50 kr samt en dagsersättning motsvarande lägsta sjukpenningklass.§ 6 i fondbestämmelsernaKursgården och folkhögskolan kan, när bidrag ej kan erhållas från annat håll, söka bidrag till ändamål som anges i § 3 tredje stycket.§ 7 i FondbestämmelsernaUppstår överskott vid årets slut kan styrelsen, om behov föreligger, anslå hälften av överskottet som driftsbidrag till Carlborgssonsgård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Dövas Studie- och Ungdomsgård
Organisationsnummer:883202-6119
Adress:
  • Box 300
  • 793 27 LEKSAND
Telefonnummer:0247-641 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:499 692 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security