ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att stötta och lämna ekonomiskt bidrag till utveckling av media (annans eller egenframtagen), tillhandahållande av sådan och nätverk för kommunikation i syfte att främja utbildning och forskningsutveckling samt dialog, medvetenhet, ansvarsfullt entreprenörskap, industri- och handel för att stödja och stärka fredlig samverkan och samhällsbyggande med fokus på demokratiska värderingar baserade på mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och socialt ansvarstagande som leder till aktivt deltagande i det arbete som krävs för skapandet av en hållbar värld; genom att som en del härav tillhandahålla plattform för detta utbyte och vidare genom engagemang i sammanhörande områden.Ändamålet ska bedrivas med utgångspunkt i, och även med målet att främja och söka bidra till positiv utveckling samt stärkande:- dels av förståelsen och acceptansen för de fundamentala friheter och mänskliga rättigheter samt skydd för dessa, som utgör grunden för ett samhälle med en pluralistisk demokrati – i vilket sammanhang bland annat särskilt noteras en individs rätt till tankefrihet inklusive religionsfrihet, åsiktsfrihet, och yttrandefrihet, verbalt och i skrift, samt rörelsefrihet och organisationsfrihet, och myndig medborgares rätt att rösta i fria allmänna val till en politisk församling, med respekt för valhemlighet, och rätten att söka kandidera som ledamot till en politisk styrande församling, och alla personers likhet inför lagen med rätt till prövning av oberoende nationella domstolar och domare inom och i vissa fall ifråga om nationella tillkortakommanden avseende fundamentala friheter och mänskliga rättigheter av extraterritoriell oberoende domstol och domare;- dels av betydelsen av och behovet för ökat socialt ansvarstagande och aktivt deltagande i arbetet för att nå hållbarhetsmål,i båda fall såväl nationellt som i regionalt gränsöverskridande samarbete och vidare genom anpassning av globalt agerande och uppträdande, enskilt eller samman med andra och via FN och/eller andra internationella organisationer. Således får Blue Arenas verksamhet bedrivas med beaktande av de allmänna principer som anges i FN stadgan, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa Konventionen), behovet av gränsöverskridande kollektivt skydd för dessa personliga rättigheter och friheter, och vad som i övrigt framgår av de av FN antagna hållbarhetsmålen samt vad som kan följa därav, och, i enlighet med dess vidare målsättning, sträva för att främja och supporta förståelsen om och söka öka kunskapen och acceptansen av dessa principer och mål samt hur de korrelerar, hänger ihop och verkar i förhållande också till andra målsättningar, samt därför agera såväl ensam som i samverkan, eller samarbete med annan/andra organisation/er och/eller stödja, även finansiellt, annan/andra organisationer, såsom från tid till annan beslutas.Blue Arena ska öka möjligheten för personer (enskilda och organisationer inklusive företag) som är engagerade eller är intresserade av att på något vis engagera sig i de aktivitetsområden som från tid till annan återfinns på Blue Arena plattformen.Blue Arena ska erbjuda personer, av olika slag och från olika bakgrunder samt alla samhällsskikt, möjlighet att nå ut och delta genom stiftelsens anpassade informations-, kommunikations- och nätverksplattform, en online-miljö, öppen för alla som delar synen på inriktning och de allmänna principer varpå stiftelsens ändamål grundar sig.Blue Arena ska i alltmer utvecklat skede kunna fungera som en effektiv bro mellan personer som ansluter sig för att öka möjliggörandet till synliggörande av aktiviteter, initiativ och projekt, kontaktytorna mot engagerade individer, åtkomsten till potentiella resurser både ifråga om arbetsinsatser och donationsbaserad finansiering för demokrati- och hållbarhetsprojekt.Ekonomiska bidrag till Blue Arena är ytterligare avsett att användas till bildningsprojekt, utbildning, utveckling och forskning eller annan verksamhet inom verksamhetsområdet.Stiftelsen får bedriva verksamhet direkt eller indirekt genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet.Stiftelsen har [.] som huvudsakligt ändamål att stötta och lämna ekonomiskt bidrag till utveckling av media och nätverk, dialog och samverkan, utbildning och forskning samt som ett led häri tillhandahålla kommunikationsplattform (Blue Arena Plattform) för informationsspridning och kommunikation med inriktning mot mänskliga rättigheter, demokrati, socialt ansvarstagande och hållbarhet, utgående från de allmänna principerna för FN dess hållbarhetsmål och Europarådet, samt därmed sammanhörande områden och aktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Blue Arena Foundation
Adress:
  • Åberg
  • Tackjärnsvägen 11
  • 168 68 Bromma
Telefonnummer:4.48E+11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS