ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificeratstöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle.Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision skall styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten skall ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. stiftelsens verksamhet skall präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins ideer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på en feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. stiftelsen skall genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftaren tillskjutits vid stiftelsens bildande och med de ytterligare medel som erhålls genom bidrag, gåvor, insamlingar, testamentariska förordnanden, från utomstående eller på annat sätt. Stiftelsen kan, i egen regi eller i bolag bedriva näringsverksamhet som främjar ändamålet. Eventuell vinst eller överskott som stiftelsen gör ska användas uteslutande i enlighet med stiftelsens ändamål.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter
Organisationsnummer:802478-3436
Adress:
  • Eriksbergsgatan 46
  • 114 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-143 42 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS