ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande, som inte avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Exempelvis att:a) dels bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur, varombolaget må beslutab) dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, daghem, bad- och tvättinrättningar, semesterhem, idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar samt subventionera och omhänderha verksamheten i dessa,c) dels utge bostads -och hyressubventioner,d) dels anskaffa och för egnahemsbebyggelse iordningställa tomtmarksområden samt för uppförande av egna hem försälja därigenom bildade egnahemstomter,e) dels anskaffa för bostadsbebyggelse lämplig tomtmark, bebygga densamma och försälja egna hem eller upplåta bostadslägenheter mot hyra,f) dels förvalta stiftelsen tillhöriga fastigheter,g) dels uthyra bostadslägenheter för vilka förfoganderätten förvärvats annorledes än genom förvärv av fastighet,h) dels utgekontantunderstöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vid olycksfall och sjukdom jämte begravningshjälp,i) dels utge arbetslöshetsunderstöd, allt i den utsträckning bolaget vid direkt omkostanad för dylika ändamål vid taxering till inkomstskatt är berättigat till avdrag för utgifterna härför antinge på en gång eller i form av årliga värdeminskningsavdrag,j) dels ock ikläda sig borgensansvar för lån för ovan angivna åndamål ävensom för lån till bolagets anställda, somhuvudsakligen utan eget förvållande råkat i ekonomiskt trångmål, dock med begränsning till kr 10.000 för varje särskilt fall och med sammanlagt kr 150.000 dock att ovannämnda borgensansvar inte skall omfatta avdelningarna c,d,e och g i § 2.Vad ovan sagts skall inte utgöra hinder för stiftelsen att tillfälligtvis upplåta lägenhet till annan än vid bolaget anställd eller före detta anställd, då ingen dylik person önskar förhyra ledigbliven lägenhet varöver stiftelsen förfogar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:IKOs Personalstiftelse
Organisationsnummer:865500-0928
Adress:
  • 514 81 GRIMSÅS
Telefonnummer:0325-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 088 285 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS