ÄNDAMÅL

Personalstiftelsen är sammanslagen av Iggesundkoncernens Personalstiftelse och AB:et Iggesunds Bruks Personalstiftelse. Efter sammanslagningen har Iggesunds Bruks Personalstiftelse nedanstående ändamål.att befrämja deras välfärd, som är anställda hos Mo och Domsjö AB och sysselsatta vid driftsställen i Hälsingland och Härjedalen inom de rörelsegrenar som tidigare bedrivits under bolagsbeteckningen AB Iggesunds Bruk, omfattande skogsbruk, produktion av sågade trävaror, cellulosa och kartong.Stiftelsen skall jämväl omfatta de verksamheter inom samma geografiska områden, som kan komma att utvecklas ur eller förenas med nu angivna rörelsegrenar. Stiftelsen skall omfatta:a) all personal anställd inom ovan angivna verksamheter.b) alla personer som var anställda i AB Iggesunds Bruk och deras dotterbolag inom landet, då AB Iggesunds Bruk blev helägt dotterbolag till Mo och Domsjö AB vid årsskiftet 88/89, så länge dessa personer är anställda inom Mo och Domsjö AB och oavsett deras placering inom koncernen.c) alla personer som vid samma årsskifte var anställda inom verksamheter, som tidigare frånskilts från Iggesundskoncernen och som vid frånskiljandet genom avtal tillförsäkrats rätten att omfattas av företagets stiftelser så länge vederbörande är anställd i den frånskilda verksamheten. Med att vara anställd skall likställas att ha lämnat anställningen med ålders-, förtids- eller sjukpension.Stiftelsen kan tillgodose ändamålet antingen genom personliga bidrag av icke generell eller kollektiv natur eller genom bidrag till organisation eller annan sammanslutning för anläggning, åtgärd eller verksamhet, som kommer en större grupp av nyss angivna kategorier till godo eller genom att under fritid bereda anställda möjlighet till vistelser på anläggningar ägda, förhyrda eller förmedlade av stiftelsen eller till resor genom bidrag eller bedriva annan därmed likartad verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Iggesunds Bruks Personalstiftelse
Organisationsnummer:887500-6291
Adress:
  • Iggesund Paperboard AB
  • 825 80 IGGESUND
Telefonnummer:0650-28208
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 530 376 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS