ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att utge studiestipendier, till Gunhild och Isidor Anderssons barnbarn och deras avkomlingar.Studiestipendier enligt ovan bör ske till studerande vid universitet- eller högskola, men även andra utbildningsinstitut accepteras.Studiestipendier ska utges efter vad som är lämpligt, efter styrelsens eget bestämmande – men en utgångpunkt är ett belopp som motsvarar hela de vid var tid gällande studiemedel (bidragsdel och lånedel sammanlagt) som beviljas av Centrala Studiestödsnämnden (CSN) eller dess eventuella framtida motsvarighet.I det fall att Stiftelsen inte erhåller ansökningar för studiestipendier, eller att ändamålet enligt ovan inte längre går att uppfylla, äger styrelsen rätt att kapitalisera avkastningen eller lämna bidrag till allmännyttiga organisationer, såsom till exempel Lions verksamhet i Täby (”Barnfonden”).Stiftelsen ska även vara gravrättsinnehavare för gravrätten till den inom Svenska kyrkan, på Täby Södra begravningsplats, kvarter B2, upplåtna gravplatsen med nr 141. Stiftelsen ska tillåta att Stiftaren samt stiftarens barn Helena Håkanson, Tomas Andersson, Håkan Einerth och Carina Norberg har rätt att begravas i gravplats nr 141, om de så önskar.Stiftelsen ska främja vård av gravrätten. Denna vård ska främjas av Stiftelsen även om Stiftelsen inte skulle vara gravrättsinnehavare. Gravvården ska utföras av Svenska kyrkan, eller den entreprenör som kyrkan anser lämplig. Graven ska vårdas med omsorg på så sätt att en komplett årsskötsel är anordnad och på ett sådant sätt att vår- och sommarblommor planteras och där lämpliga höst- och vinterdekorationer ordnas.För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag får förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.Under de första tre åren från Stiftelsens bildande får, för uppfyllande av Stiftelsens ändamål, användas en mindre del av donationskapitalet, dock högst trehundratusen (300 000) kronor och aldrig utan att beakta stiftelselagens krav på varaktighet.Styrelsen ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gun och Isidor Anderssons familjestiftelse
Organisationsnummer:802481-4033
Adress:
  • Löttingevägen 14
  • 187 69 Täby
Telefonnummer:0708-45 81 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS