ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning.Ändamålet skall tillgodoses genom utdelande av stipendier eller direkta anslag till av Stiftelsen utsedda personer eller institut, som bedriver sådan forskning eller verksamhet. Vid fullföljandet av sitt ändamål skall styrelsen handha Stiftelsens medel på ett sådant sätt, att Stiftelsens avsedda skattefrihet för kapitalinkomster, gåvor och testamentslegat varken nu eller i framtiden förloras.Därest på grund av ändrad lagstiftning nu medgiven befrielse från arvs- och gåvoskatt eller Stiftelsens beskattning för inkomst på förmögenhet skulle komma att upphöra eller reduceras, åligger det styrelsen att vidtaga sådan ändring av de i denna paragraf angivna ändamålsbestämmelserna, att – med bibehållande av dessa bestämmelser i huvudsak – skattefriheten eller skattebegränsningen i möjligaste mån kvarstår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gun och Bertil Stohnes Stiftelse
Organisationsnummer:802006-5655
Adress:
  • Lars Höglund
  • Bohrs Herrgård
  • 711 92 VEDEVÅG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS