ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskapliga arbeten i företrädesvis svenska men även utländska kvartärgeologiska frågor, vilka vid Stockholms högskolas geologiska institut självständigt behandlas av studerande eller yngre forskare. Av fondens ränteavkastning lägges tills vidare årligen en tredjedel till kapitalet. Av de återstående två tredjedelarna, utdelas, då så befinnes påkallat, ett eller flera stipendier såsom bidrag till kostnaderna för kvartärgeologiska arbeten i fältet eller å institutet eller ock för studievistelse i vetenskapligt syfte vid institutionen å annan ort än Stockholm. Skulle under ett räkenskapsår endast en del av de för utdelningen tillgängliga beloppet behöva tagas i anspråk, reserveras återstoden för framtida utdelning för nyss sagda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gerard de Geers stipendiefond för kvartärgeologisk forskning
Organisationsnummer:802402-7701
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:328 538 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS