ÄNDAMÅL

Stiftelsen, har till ändamål att förvalta på grund av överenskommelsen den 5 december 1950 mellan Statens Handels-och Industrikommission, å ena samt Svenska Pappersbruksföreningen respektive Svenska Trävaruexportsföreningen, å andra sidan, ävensom överenskommelsen den 15 november 1951 respektive den 1 februari 1952 mellan kommissionen, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, till stiftelsen inflytande medel samt jämväl den del av prisutjämningsavgift inbetalad å 1951 års leveranser, som enligt Kunkl Maj: ts bestämmande kan komma att tillföras stifelsen samt att disponera dessa medel efter nedan angivna grunder.Anslag av stiftelsens medel skola beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda vid företaget ävensom dem, som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde.Sådana sociala ändamål som avses i första stycket äro exempelvis lämnande av understäd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållande, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Uteslutna äro dels ändamål, som skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare, dels ock ändamål, vilkas tillgodoseende kunna sägas höra till företagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest böra i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skola anslag av stifelsens medels beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag böra utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses särskilt önskvärda.Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kunna ingivas till styrelsen av såväl industriföretaget som av de anställda respektive dem som äro sysselsatta med flottning eller i skogsbruket inom företagets virkesfångstområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fiskeby Board AB:s personalstiftelse
Organisationsnummer:825002-0834
Adress:
  • Box 1, Fiskeby
  • 601 02 Norrköping
Telefonnummer:011-15 57 63
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:672 041 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS