ÄNDAMÅL

Ändamål enligt länsstyrelsens beslut 2018-09-13Stiftelsens uteslutande ändamål är att bland nedan angivna personer samt deras familjer, främja vård och uppfostran av barn, giva bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande, ålderstigna sjuka eller lytta.De ändamål vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att stiftelsen uppfyller de villkor som jämlikt 7 kapitlet inkomstskattelagen, eller motsvarande lagrum skall vara uppfyllda för att stiftelsen skall fritagas f rån skattskyldighet för annan inkomst än inkomst av fastighet och rörelse.Stiftelsen skall omfatta dem som är anställda hos Holmen AB och sysselsatta vid driftsställen i Hälsingland och Härjedalen inom de rörelsegrenar som tidigare bedrivits under bolagsbeteckningen Aktiebolaget Iggesunds Bruk, omfattande skogsbruk, produktion av sågade trävaror, cellulosa och kartong. Stiftelsen skall jämväl omfatta de verksamheter inom samma geografiska områden som kan komma att utvecklas ur eller förenas med nu angivna rörelsegrenar.Stiftelsen omfattar:a) all personal anställd inom angivna verksamheterb) alla personer, som var anställda i AB Iggesunds Bruk och dess dotterbolag inom landet, då AB Iggesunds Bruk blev helägt dotterbolag till Mo och Dormsjö AB den 31 december 1988 och så länge dessa personer är anställda inom Holmen AB och oavsett deras placering inom koncernen.c) alla personer som den 31 december 1988 var anställda inom verksamhet, som tidigare frånskilts från AB Iggesunds Bruk och som vid frånskiljandet genom avtal tillförsäkrats rätten att omfattas av företagets stiftelser så länge vederbörande är anställd i den frånskilda verksamheten.Den som lämnat anställningen med ålders-, förtids- eller sjukpension, skall likställas med att vara anställd i verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst och Karl Tryggers fond för AB Iggesunds Bruk (personalstiftelse)
Organisationsnummer:887500-6564
Adress:
  • Iggesund Paperboard AB
  • 825 80 IGGESUND
Telefonnummer:0650-283 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:113 423 189 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS