ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamålStiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskivs i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets sjöförsvar, samt bevarandet av flottans fartyg då främst genom veteranbåtsflottiljen,b) stödja forskning inom marinbiologi, havets överlevnad, samt fiskeriets mångfald i Östersjönc) att främja vetenskaplig forskning främst inom medicinsk forskning men även andra för mänskligheten viktiga forskningsinsatser,d) stödja utbildningsverksamhet, främst efter gymnasiala studier inom och utom landet. Styrelsen skall även i ömmande fall ge bidrag till gymnasiestudier.Stiftelsen bör endast lämna bidrag till projekt som inte är tydligt fullfinansierade av skattemedel eller annan offentlig finansiering.Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.[…]Styrelsen får likväl för sådant ändamål endast förfoga över under föregående verksamhetsår uppkommen nettointäkt, i det fall inte en enhällig styrelse för varje särskilt fall annorlunda föreskriver. Belopp, som inte ställts till styrelsens förfogande, skall överföras till stiftelsens kapital. Av den avkastning som uppkommer efter avdrag av stiftelsens kostnader får 80-85% delas ut och resterande del skall tillföras stiftelsens kapital. Reavinster får delas ut men får inte överstiga 50% av den uppkomna reavinsten under kalender året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elisabeth och Emil Heijnes Stiftelse
Organisationsnummer:802480-1352
Adress:
  • Newport Securities AB
  • Teatergatan 3
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:076-1337575
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS