ÄNDAMÅL

Stiftelsens grundplåt får icke förbrukas. Allt kapital skall sålunda placeras räntebärande mot betryggande säkerhet, och den fasta egendomen eller del av densamma får icke försäljas eller på annat sätt avyttras. Tillika skall den fasta egendomen meddärtill hörande fruktodling, jordbruk, skog och byggnader hållas i god hävd, och att fruktodlingen särskilt främjas. Denna bör lämpligast utarrenderas till pomologisk förening eller till annan av fruktodling intresserad sammanslutning eller menighet.Inventarierna skola ävenledes väl vårdas och det är en önskan att såväl ett porträtt av Fröken Britt-Sofie Raab från Ugglandsryd som ett golvur må för framtiden förvaras och stå kvar på sina nuvarande platser i huvudbyggnaden till Hultatorp.Årliga nettoavkastningen skall användas på nedan angivet sätt:1. En tiondel tillföres stiftelsens tillgångar2. Etthundra kronor överlämnas såsom gåva till svenska kyrkans mission3. Etthundra kronor överlämnas såsom gåva till Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos4. Återstoden skall efter avdrag av nedannämnda omkostnader utdelas med ena hälftendelen till inom Ryssby församling och med andra hälftendelen till inom Agunnaryds församling bosatta mantalsskrivna behövande obemedlade eller mindre bemedlade personer, vilka, ej åtnjutande av fattigvård, gjort sig kända för ett nyktert, fromt och sedligt liv samt även i övrigt varit skötsamma och fört en i alla avseenden hedrande vandel. En önskan är att avkastningen fördelas endast mellan ett fåtal personer, så att varje del kan bliva respektive mottagare till god hjälp.Skulle behov för utdelning av den återstående nettoavkastningen icke föreligga på sätt ovan föreskrivits, må densamma efter styrelsens beprövande användas för allmännyttiga sociala ändamål inom de båda församlingarna med lika fördelning mellan dessa.Den återstående nettoavkastningen skall, så långt den därtill förslår, överföras eller utdelas i här ovan angivna ordning.Permutationsbeslut 2011-02-11 innebärande tillstånd till att avstycka och försälja två tomter med tillhörande boningshus och byggnader på fastigheten Sunnerå 2:43. Stugorna benämns Hultatorpet och Hultäng lillstugan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dispensärsköterskan Elisabeth Olssons stiftelse
Organisationsnummer:829000-0291
Adress:
  • Bengt Roos
  • Sunnerå Skattegård 5
  • 341 76 RYSSBY
Telefonnummer:730942111
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS