Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
För Skaraborgs läns sjukhem i Skövde, av sjukhemmets styrelse förvaltas i och för dess verksamhet på lämpligaste sätt; dock skall kapitalet orubbat kvarstå och endast de årliga räntorna förbrukas. 41 961 159 kr
Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta,¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands,¤ att stödja musikkultur genom att Läs mer ... 41 928 428 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att anpassa handikappade människor till samhälls- och förvärvslivet och, i den mån de ej kan bringas till full självständighet, bereda dem skyddade levnads- och arbetsförhållanden. Företrädesvis vill stiftelsen draga försorg om sådana, för vilka övriga befintliga institutioner, Läs mer ... 41 920 228 kr
Ändamål enligt testamente den 16 januari 1961:”Hela min återstående kvarlåtenskap skall under namn av Frida och A.O. Ringqvists minnesfond, vars kapital skall allt framgent orubbat färräntas, men varå räntan skall årligen lika fördelas utdelas i form av stipendier till behövande Läs mer ... 41 813 513 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, convalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga släktets behof och utveckling i såväl Läs mer ... 41 211 302 kr
Till hemsida
Att belysa Astrid Lindgrens gärning i en av stiftelsen ägd och i Vimmerby uppförd utställningshall samt dela ut stipendier till den som i Astrid Lindgrens anda utvecklar barns fantasi inom litteraturens, musikens, teaterns, filmens eller annat konstnärligt område. Läs mer ... 41 173 378 kr
Avkastningen av fondens tillgångar skall främja den medicinska forskningen vid svenska universitet på den mänskliga hjärnans område. 40 880 618 kr
Stiftelsens ändamål är att vid Stenebyskolan, Dals Långed, bedriva hantverksutbildning.Detta skall främst ske i enlighet med regeringens beslut om Stenebyskolan som fristående skola och i enlighet med av berörd myndighet godkända läroplaner för skolan. Läs mer ... 40 497 292 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja diakoniverksamhet för äldre och behövande i Trollhättans kommun. 40 100 000 kr
Stiftelsens ändamål är i första hand att med nettoavkastningen på stiftelsekapitalet utöva hjälpverksamhet bland behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen eller Svenska Musikhandlareföreningen, eller som är eller har varit enskilda Läs mer ... 39 832 090 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte direkt eller indirekt bedriva skola och därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall i första hand tillgodose sitt ändamål genom att i egen regi eller dotterbolag driva gymnasieskola i Göteborg under namnet Sigrid Rudebecks Gymnasium.Skolverksamheten Läs mer ... 39 679 129 kr
Avkastningen av fonden skall, sedan 10 % därav tillagts kapitalet, årligen den 15 December, efter beslut av Publicistklubbens vestra krets, utdelas till behövande sjuka eller arbetslösa journalister, företrädesvis sådana som tillhöra Göteborgs samhälle, samt sådana journalisters efterlämnade oförsörjda änkor och Läs mer ... 39 667 988 kr
Driva kyrklig folkhögskola i Oskarshamn. 39 522 850 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas som bidrag till kostnaderna för Bräcke Diakoniogårds vid Bräcke eller annorstädes bedrivna verksamhet för vård av behövande ålderstigna eller sjuka och må bidrag i synnerhet användas för att möjliggöra reduktion av Läs mer ... 39 411 235 kr
Av avkastningen skall 1/10 varje år läggas till kapitalet. Sedan stiftelsens löpande utgifter bestridits, skall återstoden användas till:- främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta,- främja barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning,- utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka Läs mer ... 39 408 392 kr
Stiftelsen, som är av ideell natur, har till ändamål att främja skogs-landskaps- och miljövård inom Göteborgs och Bohus län. Verksamheten må vid behov även kunna beröra angränsande län. En väsentlig uppgift för stiftelsen skall vara att tillhandagå med råd och Läs mer ... 39 277 481 kr
Stiftelsen ändamål är att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. Resterande del av avkastningen användes till utdelning. När stiftelens kapital Läs mer ... 39 230 645 kr
Understöd till behövande efterlevande efter civila (icke-militära) statliga tjänstemän. 39 211 774 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att till förmån för Göteborgs samhälle främja allmännyttiga, kulturella eller filantropiska ändamål, i första hand vård och uppfostran av barn, beredande av undervisning eller utbildning, hjälpverksamhet bland behövande eller vetenskaplig forskning. Läs mer ... 39 144 363 kr
Fondens årliga avkastning skall, sedan 10 % därav lagts till kapitalet. användas till bidrag till studerande i romerska språk vid Göteborgs Universitet, som avlagt akademisk grundexamen samt ådagalagt håg och fallenhet för högre studier i sagda ämne.Permutationsbeslut 2002-02-20: Stipendierna, vilka Läs mer ... 39 025 420 kr
Att lämna Sandvikens Jernverks anställda samt dessas familjer, som är i behov därav, hjälp vid sjukdom. Härvid bör sådana personer lämnas företräde, som tidigare varit medlemmar i Sandvikens Jernverks Erkända Centralsjukkassa och som icke har möjlighet att vara sjukpenningförsäkrade i Läs mer ... 39 000 407 kr
Stiftelsen SLK-anställda har till ändamål att främja social och annan välfärd för de anställda vid VBG AB, Org nr 556069-0751 och dess dotterföretag.Som ett led i uppfyllelsen av detta ändamål skall stiftelsen genom förvärv och innehav av aktier i VBG Läs mer ... 38 935 375 kr
Stiftelsens ändamål är att åt behövande kvinnor lämna bidrag till kostnader för bostadshyra med värme och de förmåner i övrigt, som stiftelsens tillgångar efter dess styrelses beprövande kunna komma att medgiva. Läs mer ... 38 741 194 kr
Den årliga avkastningen, sedan 20 % lagts till kapitalet, skall årligen utdelas till medicinsk forskning. 38 689 241 kr
Stiftelsens ändamål är att den årliga disponibla avkastningen överlämnas till Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg skall fördela fondens avkastning med iakttagande av följande regler i Fredrik d Orchimonts testamente. ”1) Följande släkten d Orchimonts gravar, nämligen två stengravar i Läs mer ... 38 439 876 kr
Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsstörda barns vård, fostran och/eller utbildning. 38 071 034 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen i form av stipendium (ett eller flera) under studieåren skall utdelas till behövande och i sina studier framgångsrika elever vid Chalmers tekniska högskola. 37 927 751 kr
Att dels utdela stipendier till svenska medborgare för studier och forskning i Japan av japanskt samhällsliv inom olika områden, dels vid behov underlätta stipendiaternas vistelse i Japan på annat sätt än genom utgivande av kontanta bidrag. Läs mer ... 37 860 093 kr
Att bereda billiga bostäder åt äldre medellösa eller behövande personer i Hudiksvalls stad och Forsa socken i Gävleborgs län – i första hand tjänstemän och arbetare vid Holma – Helsinglands Linspinneri- & Wäfveri Aktiebolag i Forsa socken samt deras anhöriga- Läs mer ... 37 836 730 kr
Fonden skall användas till förmån för eleverna inom grundskolan företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt tester Läs mer ... 37 686 957 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att bedriva undervisning och uppfostran av barn genom att arbeta med en fri pedagogisk verksamhet i waldorfpedagogisk anda. 37 682 864 kr
Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med stiftelseförordnandet bedriva folkhögskoleverksamhet vid Strömbäcks folkhögskola. 37 456 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att medelst stipendier bereda inom Norrköpings näringsliv verksamma och därstädes mantalsskrivna personer tillfälle att i Sverige eller utlandet genom studier vid företrädesvis högre undervisningsanstalter eller genom praktik inhämta ökade insikter och skicklighet i sitt yrke. Läs mer ... 37 241 854 kr
Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och verka för uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord.Detta ändamål skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt hör samman med sådan verksamhet kan stiftelsen för ändamålets fullgörande Läs mer ... 37 237 172 kr
Avkastningen skall i sin helhet användas för ändamål, som främjar vetenskaplig forskning inom reumatologins och/eller andra folksjukdomars områden, i den mån icke viss del av avkastningen genom beslut av Sällskapets nämnd skall läggas till fondens kapital. Läs mer ... 37 041 068 kr
Till hemsida
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Stiftelsens ändamål är för stöd och hjälp åt barn och ungdom, företrädesvis från Lidköping och Läs mer ... 37 029 761 kr
Gårdens avkastning skall utdelas såsom bidrag till mindre bemedlade jordbrukare för utdikning av försumpade marker m.m. 37 024 279 kr
Disponibel avkastning skall användas för att främja sommarkoloniverksamhet och dylikt för barn från Linköpings kommun. 36 817 645 kr
Fondens ändamål är att stödja och främja cancerforskningen vid Sahlgrenska sjukhuset. Den får inte användas till ändamål som det åligger kommunen att bekosta. 36 601 411 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Svenska Alliansmissionen, Jönköping – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – åt dess arbetstagare och deras efterlevande. 36 530 230 kr
Denna stiftelse har till huvudsakligt ändamål att:a) i samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar;b) främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning;c) utöva hjälpverksamhet bland behövande;d) främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen Läs mer ... 36 529 866 kr
Uppförande av byggnad för inrymmande av ett sjöfartsmuseeum samt inrättande av en underhållsfond. Fondens räntor skall användas till underhåll av byggnaden och upprätthållande av museets verksamhet. 36 245 725 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja medicinsk forskning om progressiv muskelatrofi och närliggande neurologiskt organiska sjukdomar samt tumörsjukdomar. 36 129 541 kr
Främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparkbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurensfaktor på kreditmarknaden.Främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott Läs mer ... 36 054 002 kr
Allmänna lasarettsinrättningen vid Lundsbrunn har till ändamål att åt fattiga och mindre bemedlade sjuka, hvilka under kurtiden begagna sig af brunnsdrickning och bad vid Lundsbrunn, i mån af utrymme bereda fri bostad, äfvensom att, då tillgångarne sådant medgifva, ombesörja de Läs mer ... 35 815 867 kr
Stiftelsens ändamål är att bereda Linköpings universitets studenter och anställda tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Syftet skall tillgodoses genom att stiftelsen låter insamla medel för att uppföra och i framtiden underhålla en idrottsanläggning på universitetsområdet i Valla, Linköping.Inledningsvis Läs mer ... 35 792 448 kr
Avkastningen ska uteslutande användas till inköp (event. reparationer) av gamla svenska föremål. 35 754 209 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att driva och, eller stödja och utveckla antroposofisk orienterad verksamhet.Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag eller lån, samt teckna borgen till stöd för forskning, pedagogik och vård. Men också till verksamhet som i sin grundläggande inriktning tar ansvar Läs mer ... 35 733 625 kr
Stiftelsens ändamål är att på den testamenterade fastigheten Ingsered 1:1 i Sätila församling driva ett vilohem för vård av behövande äldre och sjuka.Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall användas till i första hand driften av vilohemmet och i andra hand fortsatt Läs mer ... 35 543 000 kr
Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux. 35 376 172 kr