Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Avkastningen skall av Lärarekollegiet utdelas antingen såsom resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning, eller till någon eller några elever såasom premier för goda kunskaper. I båda fallen skola Läs mer ... 52 160 622 kr
Till hemsida
Att lämna understöd åt välartade barn, med hemvist i Göteborg, som saknar föräldrar eller vars föräldrar äro mindre bemedlade och gjort sig förtjänta av hjälp. Barn till mindre bemedlade medlemmar i Göta Coldinu Orden böra äga företrädesrätt till understöd. Någon Läs mer ... 52 090 003 kr
Till hemsida
Avkastningen skall användas till underhåll och utvidgande av Stockholmskvarteret å Skansen. 52 070 828 kr
Avkastningen skall av Lärarekollegiet utdelas antingen såsom resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning, eller till någon eller några elever såsom premier för godakunskaper. I båda fallen skola Läs mer ... 51 914 632 kr
Till hemsida
Stiftelsen Bergslagets sjuk- och hälsovårdskassa har till ändamål att lämna bidrag i första hand för sjukvård och begravningshjälp och i andra hand för annan allmän hälsovård.Bidrag utgår i första hand till förut anställda vid Falu gruva (inklusive svavelsyrafabriken och rödfärgsverket) Läs mer ... 51 763 233 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom den kliniskt somatiska medicinen.Ändamålet kan tillgodoses genom anslag till enskilda vetenskapsmän verksamma i Sverige eller till svenska vetenskapliga institutioner. 51 540 165 kr
Stödja verksamheter och personer som med osjälviskt syfte arbetar till att göra gott för människor (i synnerhet barn) och djur. Styrelsen skall från stiftelsens avkastning utdela anslag till stiftelsens ändamål. 51 123 336 kr
I första hand skall disponibel avkastning användas till bidrag åt döva från Dalarnas län som genomgår eller har genomgått dövstumskola eller specialskola för gravt hörselskadade och döva. Sådant bidrag kan utges för elevers underhåll, för yrkesutbildning, till bildandet av eget Läs mer ... 50 063 907 kr
Stiftelsens årliga avkastning ska användas till att betala kostnader för att bereda vård för patienter intagna vid Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem samt för behövande patienter bekosta individuell eftervård, personliga hjälpmedel och rekreationsresor, avkastningen får inte användas för ändamål Läs mer ... 49 948 597 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom stipendier till medlemmar i Studentkåren vid Umeå Universitet med hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. 49 805 846 kr
Fondens årliga avkastning skall disponeras för forskning eller sjukvård i första hand för cancersjukdomar. 49 318 011 kr
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran och studier, med företräde för manliga avkomlingar med god begåvning och energi.Hjälp må undantagsvis lämnas även åt andra Läs mer ... 49 260 149 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas Läs mer ... 48 928 698 kr
Till hemsida
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Bolaget lämnat till anställde Björn Hägglund (450607-0814) och hans familj. 48 855 958 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor. 48 749 964 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid SKF-koncernens svenska enheter och anställdas barn. 48 746 000 kr
Stiftelsen syftar till att inom ramen för den kommunala kompetensen1. allmänt främja näringslivets utveckling,2. främja utvecklingen av tekniskt och industriellt kunnande,3. verka för uppkomsten av en mötesplats mellan näringslivsutveckling och kulturhistoria, där människa och teknik, teori och praktik, historia och Läs mer ... 48 181 888 kr
Fondens ändamål är att stödja och främja forskning om hjärtsjukdomar vid Sahlgrenska sjukhuset. Den får inte användas för ändamål som det åligger kommunen att bekosta. 48 174 213 kr
Stiftelses ändamål är att avkastningen skall användas på följande sätt:a) Fem (5) procent skall årligen fonderas;b) Bengt Brannefors skall under sin livstid erhålla hela återstående avkastningen;c) Efter Bengt Brannefors frånfälle skall dendisponibla avkastningen tillfalla Bengt Brannefors´ änka och barn inom Läs mer ... 48 043 410 kr
Stiftelsens ändamål är särskilt att1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts stiftelsen,2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet tillgängligt för allmänheten,3. bedriva forskning och undervisning inom stiftelsens verksamhetsområden, 4. Läs mer ... 47 621 653 kr
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till nya och förbättrade kommunikationer – varje slag av förbindelsemedel, som nu eller i framtiden kan komma till stånd – och till andra allmännyttiga företag inom Bullarens härad. Läs mer ... 47 517 440 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling inom ämnesområden relaterade till de verksamheter och ämnesområden som berörs av gruvindustri, utan begränsningar till vissa dicipliner.Stiftelsens ändamål skall fullföljas genom att ekonomiskt stödja och förstärka forskning och Läs mer ... 47 509 673 kr
Att främja ungdoms utbildning, vetenskaplig forskning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka. 47 122 035 kr
Disponibel avkastning skall få utdelas till förmån för eleverna vid Axevalla folkhögskola resp Centrala verkstadsskolan i Tidaholm, företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete Läs mer ... 47 081 132 kr
Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exkluxive överhead, som är förknippade med Läs mer ... 46 869 448 kr
Ändamålet är att lämna vård och skydd åt kvinnor, som straffats för brott eller av polismyndighet varnats för begångna förseelser men lämnade hopp om förbättrad vandel, därest bistånd och ledning bereddes dem. Läs mer ... 46 861 225 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja teoretisk och klinisk vetenskaplig forskning och utbildning med inriktning på sjukdomar i hjärnan.Stiftelsen skall inom detta område dessutom arbeta för att förbättra existerande behandlings- och rehabiliteringsmetoder och främja utvecklingen av nya sådana, samt understödja Läs mer ... 46 419 644 kr
Till hemsida
Stödja forskningen vid Göteborgs universitet genom att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder åt i huvudsak gästande forskare. Stiftelsen skall för detta ändamål genom äganderätt, förhyrning eller liknande disponera samt förvalta och upplåta för ändamålet lämpliga bostäder. Läs mer ... 46 251 344 kr
Stiftelsens ändamål att på Åh i Forshälla församling av Göteborgs stift upplåta plats för möten eller kurser till uppbyggelse eller undervisning i evangelisk luthersk och kyrklig anda. Denna verksamhet skall särskilt taga sikte på ungdomen. Den avser att i första Läs mer ... 46 228 542 kr
Stiftelsen Ljungskile folkhögskola, vars styrelse har sitt säte i Uddevalla kommun, har till ändamål att under namnet Stiftelsen Ljungskile folkhögskola bedriva utbildningsverksamhet samt förvärva eller förhyra för denna verksamhet nödvändiga fastigheter och inventarier. Stiftelsen kan för att stödja sin huvudverksamhet Läs mer ... 46 209 646 kr
Stiftelsen ändamål skall vara att främja dels vetenskapligt neurofarmakologiskt forsknings- och utvecklingsarbete dels vidareutbildning av forsknings- och teknisk personal vid Göteborgs Universitet. 45 562 447 kr
Ändamålet är att i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja olika insatser av enskilda personer eller institutioner som stödjer internationell handel för utvecklingen av den internationella handeln. 45 332 851 kr
B-fonden: Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Mariestad medverka till propaganda och åtgärder för främjande av god allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom – allt enligt principen – ökad hälsovård mindre sjukdom-. En del av stiftelsens medel får Läs mer ... 45 330 946 kr
Stiftelsens ändamål är att av fondens avkastning lämna bidrag till skötsamma idkare av jordbruk i Bullarens härad, antingen utan återbetalningsskyldighet eller som räntefria lån på vissa år, att användas till för jordbruket nyttiga ändamål, såsom till förbättrad gödselvård, förbättrad husdjursstam, Läs mer ... 45 292 346 kr
Stiftelsen har som ändamål att tillhandahålla särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre somatisk långtidssjuka personer, företrädesvis från Skövde kommun. 44 809 554 kr
Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exklusive overhead, som är förknippade med Läs mer ... 44 789 154 kr
Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik har till ändamål att- främja och genomföra vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning inom området tillämpad matematik i nära samarbete med universitet och andra vetenskapliga och industriella organ samt att- verka för användning av matematiska modeller, Läs mer ... 44 363 095 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Karlstads kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder eller på annat sätt främja bostadsförsörjningen inom Karlstads kommun. Läs mer ... 43 915 082 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom stipendier underlätta för redan verksamma journalister som så önskar att vidareutbilda sig i Sverige eller utomlands inom något ämnesområde av betydelse för deras yrkersutövning.Den i föregående stycke avsedda ämneskretsen omfattar – men är Läs mer ... 43 720 712 kr
Utdelning för resestipendier till elever som är födda i Söderhamns kommun och går i gymnasieskolan – med företräde för elever som går på naturvetenskapliga och tekniska linjer -, som året före sista årskursen önskar deltaga i språkstudier i Schweiz eller Läs mer ... 43 590 757 kr
Stiftelsens ändamål är att, verka för ett varsamt bevarande av den för sin tidsålder särpräglade miljön i Medevi Brunn. 43 560 432 kr
Stiftelsens ändamål är att förvalta Örebro läns museums samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten, att främja och samordna kulturminnesvården i Örebro län och att bedriva annan kulturell verksamhet i anslutning till dessa uppgifter.Stiftelsen äger även, i Läs mer ... 43 484 925 kr
Stiftelsen har till ändamål att uppföra och förvalta en bostadsanläggning inom stadsdelen Smedby i Norrköping, i huvudsak avsedd att bereda bostäder, vård och service åt äldre – makar eller ensamstående – samt rörelsehindrade, med företräde för sådana som har anknytning Läs mer ... 43 303 987 kr
Ändamålet är att genom förvärv av aktier eller i andra former tillskjuta kapital till s.k. utvecklingsbolag eller till stiftelse vilka i sin tur medverkar vid finansiering av eller med riskkapitaltillskott till projekt eller midre och medelstora företag inom Sverige. Läs mer ... 43 293 164 kr
Stiftelsen Hannaskolan är en stiftelse som har till uppgift att driva en kristen friskola utan politisk bindning där alla barn oavsett ras, hudfärg och etnisk grupp är välkommna när de accepterat skolans regler. 43 242 454 kr
Främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag:1. Till enskilda personers utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi.2. För Läs mer ... 42 993 437 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga hos PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrade pensionsutfästelser enligt ITP planen som Element Metech AB, org nr 556080-0210 (arbetsgivaren) givit till anställda, före detta anställda och deras efterlevande. Även övriga av Element Metech AB givna utfästelser till anställda, Läs mer ... 42 516 291 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Ernström & C:o AB, org nr 556226-0603, lämnat till Eric Hielte, eller till efterlevande efter Eric Hielte. 42 415 166 kr
Stiftelsens ändamål är finansiering av en professur som kan innehas av en professor vid Lunds Universitet inom ämnena ekonomi och rättsvetenskap för forskning i Samuel von Pufendorfs anda. 42 005 570 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att i Malmö kommun främja följande allmännyttiga ändamål:- Integration och social sammanhållning- Omsorg om barn och ungdom- Trygghet för boende- Annan med ovanstående likvärdig verksamhet. Läs mer ... 42 000 000 kr