Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen, som skall vara en ideell stiftelse utan vinstintressen, skall ha till ändamål att främja kulturlivet i Borås och Sjuhäradsbygden genom att för musikaliska och andra kulturella aktiviteter tillhandahålla ändamålsenliga lokaler inom fastigheten Åhaga i Borås, till i vissa fall Läs mer ... 70 421 350 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Göteborg eller dess närhet förvärva och förvalta fastigheter och tomträtter samt att uppföra byggnader för att i dessa såsom inackorderingar mottaga vårdbehövande, huvudsakligen äldre personer, vilka är i stånd att betala en mot hemmets Läs mer ... 69 316 799 kr
Stiftelsens ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra aktiva medborgare genom att föra samman och mobilisera mäniskor genom kampanjer och att samla in medel till projekt och program som hålls Läs mer ... 69 026 373 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i ämnena sjörätt och annan transporträtt genom att verka för inrättande och bibehållande av en professur vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet, i sagda ämnen.Vidare skall vetenskaplig forskning och Läs mer ... 69 024 066 kr
Att främja vård och uppfostran av barn, vilka efter beprövande finnes vara i behov därav och av Barnhusdirektionen antagas, varvid barn av ledamöter av Frimurarsamhället i Göteborg äga företräde, samt att – sedan detta ändamål tillgodosetts – främja vård och Läs mer ... 68 998 029 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla årliga nettoavkastningen skall användas för att ekonomiskt understödja åtgärder, ägnade att befrämja och stärka den skandinaviska samkänslan. 67 763 513 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att bygga, förvalta och driva moskéer, skolor, daghem och församlingslokaler i Göteborg och andra orter i Sverige samt Norden. Verksamheten ska främja muslimernas möjligheter till religiös och kulturell verksamhet och skall vara helt opolitisk. Den ska vara Läs mer ... 67 503 791 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 67 226 876 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 67 226 876 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning mot företagande. Ändamålet skall fullgöras genom att minst 3 och högst 6 forskare erhåller årliga stipendier á sex stycken prisbasbelopp. 67 116 626 kr
Ränteavkastningen av fonden, som av stadsfullmäktige i Göteborg särskilt vid varje tillfälle kan komma att bestämma, skall användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp Läs mer ... 66 790 204 kr
Till hemsida
Stiftelsen ändamål är att genom anslag och stipendier främja i första hand teknisk, ekonomisk och medicinsk forskning. Även annan vetenskaplig forskning kan emellertid efter styrelsens beprövande erhålla bidrag från stiftelsen. 66 331 069 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga Ivan Andersons familjs och avkomlingars ekonomiska existens. Sedan såväl Ivan Andersson, som hans samtliga arvsberättigade barn, barnbarn och barnbarns barn avlidit, skall inte vidare någon del av avkastningen av stiftelsens medel tillfalla Ivan Anderssons avkomligar Läs mer ... 66 235 980 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 65 662 000 kr
Till hemsida
Att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid universietet i Umeå genom att förstärka forskningen och utbildningen i första hand i företagsekonomi, men även inom angränsande ämnesområden inom den blivandehandelshögskolan, samtatt främja relationerna mellan handelshögskolan och Läs mer ... 64 811 200 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom ett vårdhem erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö, som har en judisk kulturell och religiös prägel.Vårdhemmet skall bära namnet Julius och Edith Bambergers Vårdhem. Läs mer ... 64 749 830 kr
Att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Främjandet av ändamålet skall ske genom att utdela stipendier eller forskningsanslag. Såväl årlig direktavkastning från stiftelsens tillgångar som stiftelsens kapital får användas för att främja stiftelsens ändamål. Läs mer ... 64 235 470 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska forskningen och därtill hörande utbildning genomatt upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid vid Stockholms Universitetatt utdela stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt Läs mer ... 63 745 568 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 63 516 034 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att i överensstämmelse med lagen om arvsskatt och gåvoskatt främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta genom bidrag till exempelvis Pauvres Honteux i Göteborg, De Läs mer ... 63 492 876 kr
Enligt stiftarens förordnande skall ändamålet tillförsäkras genom – utbildnings- och kunskapsspridning- metod- och produktutveckling- marknadsföring, designutveckling och datoranvändning- utställningar och konferenser- kunskaps- och resursbank. Stiftelsen kan på sikt äga och förvalta lokaler för sitt ändamål. Läs mer ... 62 583 039 kr
Stiftelsen har till ändamål att i hus och hem som upprättats eller kommer att upprättas på kristen, kyrklig grund av Mariadöttrarnage ensamstående kvinnor möjlighet att med Jungfrun Maria som förebild förverkliga kallelsen till ett gemensamt livi bön och arbete under Läs mer ... 62 000 049 kr
Sedan en tiondel av fondens avkastning lagts till kapitalet har fonden till ändamål att främja forsknings och experimentarbeten inom till sjöfarten och skeppsbyggnadskonsten hörande områden, i främsta rummet i anslutning till Skeppsprovningsanstalten i Göteborg. Läs mer ... 61 720 731 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 61 456 216 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna genom att lämna bidrag åt kvinnor tillhörande s.k. Pauvres Honteux i Göteborg från stiftelsens löpande avkastning med företräde för boendekostnader. Företrädesrätt skall tillkomma änkor och döttrar till avlidna, Läs mer ... 60 303 313 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Grums kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande Läs mer ... 60 063 000 kr
Stiftelsens ändamål och uppgifter äro följande:dels att bereda understöd och fri sjukvård åt behövande personer inom förutvarande Västra Ny (Nykyrka) kommun samt att till denna överlämna medel till sådana kulturella och sociala behov, som kommunen eljest ej är i stånd Läs mer ... 59 884 538 kr
Användas till ett hem för äldre män och kvinnor med företräde för personer ur pauvres honteux, vilka är mantalsskrivna inom Halmstads stad, men i mån av utrymme även från övriga delar av Halland. Läs mer ... 59 563 065 kr
Stiftelsen har till ändamål att på sätt närmare angives under mom. 3 här nedandels främja vård av och lämna bidrag till inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län*, bosatta behövande äldre och/eller sjuka personer,dels ock främja inom det Läs mer ... 58 927 956 kr
Med företräde för personer i Sundsvall, främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom köpmanklassen samt genom stipendier understödja utbildning av ungdom för handelsyrket. 58 536 879 kr
Stiftelsen har till ändamål att i första hand äga och förvalta i Skövde kommun belägen fastighet för att däri mot låg ersättning till äldre behövande personer i Skaraborgs län, i första hand från Skövde kommun, upplåta bostad samt att i Läs mer ... 58 069 569 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan utdelas till företag, institutioner, gupper och enskilda personer, som är verksamma i Sverige. Läs mer ... 57 615 090 kr
Stiftelsens ändamål är att underhålla intresset för sparsamhet vid Luleå Järnverk, Luleå Träsliperi, Törefors sågverk, Karlsborgs sågverk, Båtskärsnäs sågverk och Kalix sulfatfabrik samt vid industriföretag som utvecklas i direkt anslutning till ovan nämnda företag eller i samband med den af Läs mer ... 57 453 669 kr
A-fonden: Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Mariestad medverka till propaganda och åtgärder för främjande av god allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom – allt enligt principen – ökad hälsovård mindre sjukdom-. En del av stiftelsens medel får Läs mer ... 56 780 522 kr
Avkastningen skall av sociala centralnämnden användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående, med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet t ex dödsfall kommit i ogynnsamt försörjningsläge samt att avkastning som inte används skall reserveras Läs mer ... 56 473 050 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.Av stiftelsens medel får årligen utdelas högst ett belopp motsvarande 9/10 av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Härutöver Läs mer ... 56 236 550 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Stiftelsens ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former Läs mer ... 56 042 782 kr
Avkastningen skall användas till främjande av Halländsk konst och konsthantverk genom inköp för museets räkning av dylika alster. 55 964 207 kr
Fullt tusental av nettoavkastningen under år 1953 och därefter kommande år skall användas till utdelning av stipendier åt studerande vid Handelshögskolan i Göteborg och tilldelas de studerande, som styrelsen anser därav förtjänta. Att studerande skall vara svensk medborgare, må ej Läs mer ... 55 919 020 kr
55 513 000 kr
Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt Läs mer ... 55 475 209 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja och främja utvecklingen av lantbruksnäringen och utvecklingen av förutsättningarna för näringsverksamhet på landsbygden. 55 447 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja dels neurologisk, reumatologisk och audiologisk forskning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg dels vidareutbildning av personal, verksam med forskning och utveckling inom samma ämnesområden. 55 248 452 kr
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst 10% läggas till kapitalet. Resterande medel skall användas för ändamål som främjar aktiva och passiva medlemmar i Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavare Sällskap samt aktiva medlemmars efterlevande. Härvidlag skall först och främst stiftelsens begravningshjälp till dödsboet efter Läs mer ... 54 980 104 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att i stiftelsens sjukhem till vård motta i Göteborg mantalsskrivna, medellösa eller hjälpbehövande unga kvinnliga patienter, som lider av lungtuberkolos i dess första stadium. Om stiftelsens medel ej kan komma till användning för ovan angivet ändamål, Läs mer ... 54 163 816 kr
Till hemsida
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning. 54 109 888 kr
Att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. 53 977 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag skall beaktas att en sådan anläggning fyller flera ändamål;- att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om Läs mer ... 53 775 079 kr
Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och kompetensutveckling av sådana hos Birka Energikoncernen anställda som är stationerade och bosatta inom Hälsingland och deras barn. Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån, vilket bolaget som arbetsgivare är Läs mer ... 53 589 529 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att inom Östergötlands län med fast ensemble och på annat sätt driva eller organisera konstnärlig teaterverksamhet, liksom annan därmed förenlig verksamhet. 52 584 000 kr