Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 383 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stödja kvinnliga forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet. -
Stiftelsens ändamål är att genom anslag och stipendier understödja medicinsk forskning vid sjukvårdsinrättningarna i Malmö och Lund speciellt ifråga om cancer, lever-, hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbningar i ämnesomsättningen, men även annan medicinsk forskning efter styrelsens prövning. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna bidrag till bostadsändamål till äldre, välkända och ensamstående kvinnor tidigare bosatta på Gotland och som är i behov av subventionerad bostad. De nuvarande hyresgästerna i Stiftelsens fastighet ägerföreträde till bidrag så länge Läs mer ... -
Av årsavkastningen skall 20% kapitaliseras. Avkastningen skall – efter ovannämnda avdrag – användas till förmån för eleverna vid Frans Schartaus gymnasium, varvid medel till följande ändamål skall ifrågakomma: A) idrott och övrig föreningsverksamhet b) studie – och idrottsresor c) utflykter Läs mer ... -
räntan å fonden skulle utdelas till nytta för idiotiska eller på annat sätt vanföra fattiga barn i Strängnäs eller dess omnejd, vilka icke få eller kunna å idiotanstalt intagas utan måste vårdas i hemmen eller på annat sätt. Läs mer ... -
Avkastningen skall användas att främja ”barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning”(jämför § 3, stycke 3 i nuvarande arvsskatteförordningen av den 6 juni 1941 och motsvarande bestämmelser i den nuvarande kvarlåtenskapsskatteförordningen av den 26 juli 1947 med tyngdpunkten lagd Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund i Blekinge (SRF Blekinge) genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av Läs mer ... -
Stipendium till studerande inom Karlskoga för framstående studier inom kemi, medicin eller livsmedelsteknologi. -
Stiftelsens ändamål är att främja projekt som understöds av den ideella föreningen Vatten åt Alla, som drivs av Atlas Copcos medarbetare i Sverige och i andra länder, och andra projekt som bidrar till rent vatten samt hygien- och sanitetsanläggningar i Läs mer ... -
Att inom Asarums församling i Blekinge län och Mölndals stads församling i Göteborgs- och Bohus län främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran. -
Ändamålet är att stiftelsen skall utgöra en inköpsfond, vars avkastning skall användas till förvärv av svensk konst och svenskt konsthantverk. -
För komplettering av Svenska Porträttarkivet (SPAs) material. -
[…] användas till hjälp åt behövande gamla och sjuka inom församlingen. -
Till behövande och flitiga studerande av Norrlands nation ”vilka icke redan äro i åtnjutande av dylikt understöd”, med företräde oavsett nation för släkting som studerar vid Uppsala eller Lunds universitet. -
Stiftelsens ändamål är att anskaffa och förvalta semesterhem. Förmåner kan tillkomma personer, som är eller varit anställda vid Försäkringsaktiebolaget Skandia (502017-3083), If Skadeförsäkringsaktiebolag (516401-8102), Ackuratess Administration AB (556574-1567) eller dotterbolag till nämnda bolag, dels är eller varit geografiskt placerade i Läs mer ... -
Ändamålet är att äga och förvalta Barnens Ö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Katrineholms kommun, att i samarbete med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting utveckla sommargårds- och annan barn- och ungdomsverksamhet på Barnens Ö och Fiskeboda, varvid särskilt Läs mer ... -
Främjande av allmännyttigt ändamål. -
Av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Avkastningen skall utdelas årligen till ett eller två unga par som gifta sig och sätta bo. -
Att ekonomiskt stödja Enköpings parker, främst inom Enköpings Stad, och deras positiva utveckling på lång sikt, samt att därigenom öka attraktionskraften i Enköping. -
Fond för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra i Karlskoga kommun, som är i behov av omsorg. -
Stiftelsens syfte och ändamål är att bedriva utställningsverksamhet inom konstområdet och arbeta med därtill hörande verksamheter. -
Till behövande, flitig manlig studerande i första hand till den som studerar till präst eller med.stud. med företräde för manlig släkting till skeppsklarerare Johan Håkan Leffler, Göteborg. Vid lika meriter skall företräde lämnas den mest behövande. Läs mer ... -
[…] Avkastningen skall användas till feriestipendier åt vid skolan anställda lärare och lärarinnor. -
Främja forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning om klimat- och energifrågor och i synnerhet lösningar som bidrar till att permanent ta bort koldioxid ur atmosfären. -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att med insamlade medel och finansiellt stöd utveckla och förvalta projektet Gabriel Klint. -
-
Att vårda speciellt krävande barn, undomar och vuxna enligt antroposofiska riktlinjer, där sådan vård inte kan tillgodoses inom ramen för andra vårdformer, samt att ställa bostäder/lokaler till förfogande för människor som vill bedriva sådan vård. Läs mer ... -
Årliga avkastningen skall av Akademien disponeras så att tio procent därav lägges till kapitalet och återstoden användes för understöd åt verksamheten vid Svenska Institutet i Rom så att de tilldelar forskare, som bedriver studier vid institutet, såsom bidrag till kostnaderna Läs mer ... -
Ändamålet med stiftelsen är att understödja förtjänta mindre bemedlade elever i främsta hand för vissa resor i samband med elevens praktiska utbildning. -
Stiftelsens ändamål är att med insamlat kapital arbete för att göra internet tryggare för alla, med särskilt fokus på barn. Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att använda kapitalet och dess avkastning genom att genomföra projekt, utveckla eller hjälpa till Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att dels förvalta inkomna penningmedel, dels främja golfsporten utgående från Alistair Scott-Robinsons tidigare verksamhet och synsätt, genom att till förtjänta personer utdela stipendier. Denna utdelning skall ske en gång per år, lämpligen i samband med Al Läs mer ... -
Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning på ämnesomsättningens område. Sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden användas i första hand för ett eller två stipendier, som utdelas till gästforskare från utlandet eller Sverige, vilka avse att Läs mer ... -
[…] inköp av instrument till mindre bemedlade elever. -
1. Till vid rikets univ. studerande släktingar till överstelöjtnant W A Nisser eller krigsrådet S C Nisser med företräde för studerande vid Uppsala universitet. Stipendier utdelas i första hand till de som åberopa närmaste släktskap, i andra hand som meritstipendier. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att i första hand organisera rekreation och liknande för i första hand medlemmar i De Handikappades Riksförbund, DHR Kristianstadsavdelning. För att fullgöra sina åligganden kan stiftelsen äga fastigheter. DHR:S Kristianstadsavdelning som är stiftelsens huvudman, äger genom beslut Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja god banketik som grunden för ett hållbart samhälle som gagnar alla.God banketik innebär bankverksamhet som verkar inom ramen för planetens ekologiska gränser, och som därmed bidrar till att bygga att hållbart samhälle. En ”god bank” Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utav stiftelsens behållna årliga avkastning, lägges en åttondel till kapitalet, medan sju åttondelar såsom bidrag till fortsatta studier inom lantbrukets och husdjursskötselns område av styrelsen tilldelas dugliga och välartade elever, vilka med framgång och i allo Läs mer ... -
Ändamålet är att för Livrustkammaren befrämja den vetenskapliga bearbetningen av det så enastående rika materialet, den vapenintresserade allmänheten till glädje och den vapenhistoriska forskningen till nytta. -
Disponibel avkastning äger Akademiens åttonde klass disponera såsom belöning för något gott arbete i något af de ämnen som falla inom klassens kompetens. -
Att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25) stötta funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i Sverige. Stiftelsens ändamål skall främjas genom a. att Stiftelsen i Sverige verkar Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att hjälpa barn/ungdomar i familjer i Öresundsregionen med missbruksproblematik. -