Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Avkastningen av fonden skall till främjande av vetenskaplig forskning inom kristallografi användas till utdelning av ett årligt pris till en eller flera vetenskapsmän för avhandlingar i kristallografi. -
Disponibel avkastning må användas dels till åt fattiga enkor efter fattiga döttrar af å Svenska Riddarhuset introducerade adelsmän, dels ock till godtgörande af det fastställda så kallade årliga bevillningsafdraget å räntan för ifrågavarande kapital. Läs mer ... -
Till behövande, flitig och begåvad studerande av Västm.-Dala nation. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen användes, företrädesvis för bekostande av musikundervisning för särskilt musikaliska, men tekniskt mindre skickliga kapellister, för stödjande i övrigt av särskilt yngre kapellisters deltagande i kapellets verksamhet, för musikbibliotekets förstärkande och för anskaffande av material, som Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ITP-pension som ingår i FPG/PRI-systemet, vilka Höganäs AB (556005-0121) och övriga företag (arbetsgivare) i Höganäs-koncernen lämnat gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.Företag som framöver kan komma att lämna koncernen äger även därefter Läs mer ... -
Resterande kvarlåtenskap skall omvandlas till en fond: Ragna och Paul Nybergs Fond vid Karolinska sjukhuset. Fonden skall administreras av Karolinska och medlen skall användas för forskning av sjukdomen lungfibros. -
Återstoden av avkastningen skall användas till att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt Lövskogsskötsel i Sydsverige. Detta skall ske genom att årligen dela ut stipendier till unga män som i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta Läs mer ... -
Sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användes till understöd i form av pensioner till personer som, utan att vara skrivna i S:ta Clara församling, tillhör dagbefolkningen i församlingen, d.v.s. personer med mera stadigvarande anställning inom statliga eller kommunala verk Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästa pensioner, som även hittills tryggats av denna, för vilka United Congress AB (556656-7201) övertagit ansvaret från Malmö Kongressbyrå AB ( 556620-9986) samt att trygga pensionsutfästelser som United Congress AB lämnar mot gentemot a) anställda, Läs mer ... -
Fonden skall vara en länk mellan seniorer och juniorer, tidigare och nuvaradne medarbetare inom den svenska rese- och turistnäringen.Fonden skall bedriva stipendieverksamhet med syfte att främja utvecklingen inom svenskt reseliv genom att lämna bidrag för beredande av undervisning och utbildning. Läs mer ... -
Ändamålet är att främja medicinsk forskning genom stipendier till lovande medicinska forskare. -
Till mindre bemedlade, studiebegåvade med.stud. av Smålands nation. -
Fördela ränteavkastningen till samtliga pensionärer på Torups Ålderdomshem och dess personal som lämplig tidpunkt den 23 maj och 30 okt (Donatorernas födelsedagar). Vidare skall ur denna fond tagas medel till all framtida vårdnad av gravplats. -
Till hemsida
Av avkastningen å testamentslotten skall hälften användas till hjälp och understöd åt behövande sjuksköterskor och elever vid Röda Korsets högskola samt hälften i första hand till Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, för befrielse från eller nedsättning i patientavgift i ömmandefall.I andra Läs mer ... -
Ändamålet skall vara att vidga kännedom om danskonstens estetik och historia genom utgivande av a. stipendier och bidrag till forskning, b. bidrag till översättning och tryckning av utländska eller opublicerade skrifter, c. bidrag till kurser för studerande samt d. resestipendier Läs mer ... -
50 % av fondens avkastning skall gå till Stiftelsen för Frälsningsarméns normala verksamhet och 50 % till behövande pensionärer. -
Stiftelsen skall ha till ändamål att årligen lämna bidrag till personer och/eller organisationer inom Kalmar länssjukhus upptagningsområde såväl för vetenskaplig forskning som för undervisning eller utbildning inom området elakartade tumörsjukdomar.úûFör utdelning till ändamålet får användasden årliga avkastningen från stiftelsens tillgångar, Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att ge stipendier för utbildning i industriell, merkantil eller annan praktisk verksamhet till välartade och begåvade lärljungar, som erhållit slutbetyg från gymnasium, fackskola eller yrkesskola, samt till understöd åt sådan tillsynsverksamhet, som bedrives i Malmö för yngre Läs mer ... -
Avkastningen skall enligt donator tilldelas ”en studerande inom grundutbildningen eller forskarutbildningen som kommer från Östergötland eller till någon som har anknytning till Östgötalänet. Är detta icke möjligt står det styrelsen fritt att utdela summan till annan energisk, sympatisk studerande”. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utbildning inom området företagsrevision och externredovisning. Stiftelsen inrättas av FAR Förlag AB inför Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs (nedan kallad FAR) 75-årsjubileum 1998 som ett uttryck för engagemang i revisorsyrkets vidareutveckling.Stiftelsen skall efter ansökan Läs mer ... -
Till i Uppsala stad bosatta ensamstående behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, särskilt sådana som under avsevärd del av sin livstid vårdat föräldrar eller andra närstående anhöriga. -
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall i första hand gå till underhåll och vidmakthållande av dels Rudenbergs gravplats och dels Olof Wåhlins gravplats (även gravstenarna) samt blomsterprydnad vid högtider.Av sedan överskjutande belopp av den årliga avkastningen ökas grundbeloppet Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att ge understöd till behövande.Sedan av den årliga avkastningen minst en tiondel lagts till kapitalet, skall återstoden utdelas jämlikt bestämmelsen i § 2. Härvid skall hänsyn tagas till de ursprungliga donationsbestämmelserna i den utsträckning som finnes Läs mer ... -
Disponibel avkastning utdelas vartannat år den 26 september till en vid S:t Görans Sjukhus medicinska avdelning tjänstgörande läkare i form av ett stipendium antingen till utförande av vetenskapliga undersökningar eller till publicerande av vetenskapliga arbeten eller till annat vetenskapligt ändamål. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är:att äga och förvalta Erik ”Abbi” Asmussens efterlämnade skisser, prototyper och modeller samt utställnings-,foto- och ritningsmaterial, vilket ej får avyttras.att främja och vidareutveckla Erik Asmussens arkitekturimpuls, samt verka för att av Asmussen ritade byggnadsverk bevaras och hålls i Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen av stipendiefonden skall årligen utdelas till en behövande studerande inom nationen med företrädesrätt för medicine studerande och skall vederbörande stipendiat utses av nationens inspektor och seniorskollegiet. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Revisionsfirman Nils Albertsen AB (556571-8177) lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda tidigare Läs mer ... -
Sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, ”i mån av behov dels lämna understöd åt frimurarebröder och avlidna bröders efterlevande, varvid företräde skall lämnas broder, som tillhör eller tillhört Logen, respektive änkaoch barn efter avliden dylik Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning som kan förebygga skördeskador. -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning och ungdoms utbildning. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till enskilda personer eller till institutioner. -
Stiftelsen ändamål är att bidra till inköp av ny orgel i Aspö kyka, till smyckande av kyrkan och nyinköp av utensilier för kyrkans interiör. Vidare får årligen 30% av avkastningen disponeras för att inom Aspö församling främja vård och uppfostran Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att hjälpa barn upp till 18 års ålder som p g a sjukdom eller andra svårigheter kan anses nödlidande. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att stiftelsen årligen utdelar bidrag till ett eller flera nödlidande barn, vilket Läs mer ... -
Stiftelsen Serafimerlasarettet, grundad genom enskild offervillighet och i verksamhet sedan 1752, har till ändamål att understödja sjukvård och utbildning av läkare. -
Främja barn och ungdoms från Eskilstuna vård och fostran eller utbildning. -
Avkastningen av medlen skall årligen såsom stipendium delas ut till ungdomar upp till en ålder av 25 år, vilka är folkbokförda i Fagersta kommun och bedriver eftergymnasiala studier, eller till fysisk eller juridisk person som genom forskningsinsatser eller annat arbete Läs mer ... -
Fondens avkastning, sedan en tiondel härav lagts till fondens kapital, skall få användas för förebyggande sociala insatser i form av sysselsättning och annat stöd under fritiden för före detta samt försöksutskrivna yrkessärskoleelever.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som Läs mer ... -
Att understödja Sigtunastiftelsens ekumeniska och kristligt kulturella verksamhet. -
Till forskningsstimulerande åtgärder i syfte att bereda veterinärstuderande eller yngre nyutexaminerade veterinärer möjlighet att prova på forskning. -
För främjande av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet -
Ändamålet är att lämna bidrag till behövande sjuksköterskor vid något av Stockholms läns landstings sjukhus för rekreation i samband med sjukdom eller för enskilda angelägenheter. -
Disponibel avkastning utdelas som pension till Adeliga Fruntimmer af Fröken Maria Elisabeth Tersmedens syskons efterkommande, 2:ne då de finnas, men i annat fall ett enda. Om vid yppad ledighet, hvilken alltid i allmänna Tidningarne införas bör, någre anhöriga af förenämnde Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är för stipendier åt ungdom för fortsatt utbildning efter grundskolan. -
Avkastningen av denna fond skall användas att främja vård av synskadade i alla åldrar, främst dem som utöver synskada också drabbas av cancer eller annan svår sjukdom, samt till dem som vill skaffa sig en hobby, ett djur eller dylikt. Läs mer ... -
Fondens ändamål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar med markerat intresse för vidare utbildning, som tidigare varit elever vid Askims skolor och som fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan Läs mer ... -
Behövande i Strängnäs stift -
Återstoden av avkastningen skall användas till befordrande av undervisning av ungdom som tillhör tyska församlingen samt till stipendier åt fattiga skolbarn inom församlingen. -
Stiftelsens ändamål är att utdelas till behövande medlemmar av Malmö samhälle, vilka förut levat under bättre ekonomiska förhållanden s k pauvres honteux. -
Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de riktlinjer som framgår av Rudolf Steiners pedagogiska forskning (waldorfförskolepedagogik). Stiftelsen får också stödja utbildning av waldorfförskollärare. -
Stiftelsen har till ändamål att främja forskningen vid Uppsala universitet avseende proteoglykaner genom att lämna forskningsbidrag till institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM). Forskningsbidragen från stiftelsen till IMBIM tas inte bara ur den löpande avkastningen på stiftelsens kapital utan Läs mer ... -