Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 036 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Disponibel avkastning må användas dels till åt fattiga enkor efter fattiga döttrar af å Svenska Riddarhuset introducerade adelsmän, dels ock till godtgörande af det fastställda så kallade årliga bevillningsafdraget å räntan för ifrågavarande kapital. Läs mer ... -
Vidare skall Kokerskan Anna Hedberg under sin återstående lifstid från fonden åtnjuta en årlig pension af trehundra (300) kronor att utgå, från det rätt för henne att af mitt sterbhus bekomna lön upphör; Skolande efter Anna Hedbergs död det henne Läs mer ... -
Kapitalet och avkastningen av fonden skall användas till försköning och underhåll av församlingens moderkyrka och på sätt som kyrkoförvaltningen finner tillgodose förordnandet. -
Behållna avkastningen skall utdelas till i Göteborg boende äldre personer, som äro att räkna till egentliga ”Pauvres Honteux” d.v.s. personer, som sett bättre dagar men senare kommit i fattiga omständigheter. Understödsbeloppen skola utgöra Femhundra (500) kronor per år och person, Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att stipendiet skall tilldelas företrädesvis studerande tillhörande religionsvetenskapliga linjen. I fall då prästutbildning ej är villkor kan det också gälla ämneslärarutbildning rörande religionskunskap. -
Stiftelsen har till uteslutande ändamål att – annorledes än genom beredande av pension – främja vid bolaget eller dess dotterbolag anställdas välfärd, nytta eller trevnad, varvid här och i dessa stadgar i övrigt med ”anställda” skall avses endast anställda eller Läs mer ... -
Återstoden av avkastningen skall användas till att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt Lövskogsskötsel i Sydsverige. Detta skall ske genom att årligen dela ut stipendier till unga män som i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta Läs mer ... -
§ 1 Stiftelsens namn är Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby villastads köpings område. § 2 Stiftelsen har till ändamål att genom premier, stipendier och anslag bidraga till välartade barns uppmuntran, undervisning, utbildning och fostran. § 3 Läs mer ... -
Stiftelsens syfte ska vara att främja hälsa, fritid och kultur bland brukare/boende på vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden i Sverige. Stiftelsens verksamhetsmål skall vara att ge ekonomiska förutsättningar till enskilda eller grupper att självständigt och vid behov ta del av Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av fondens ränteavkastning skall årligen 2%-enheter läggas till fondens kapital. Återstoden av avkastningen skall varje år utdelas till ändamål som främjar semitisk forskning vid Lunds Universitet, tex. studieresor, inköp av böcker, forskningsmaterial och dylikt. Läs mer ... -
Fattiga begåvade konstnärer. -
Ändamålet är att främja och understödja vetenskaplig medicinsk forskning inom cancer- samt hjärt- och kärlsjukdomsområdet eller annat område inom medicinsk forskning, som fondens styrelse kan komma att finna vara särskilt angeläget att understödja. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att i samverkan mellan kommun och lokalbefolkning skapa förutsättningar för samordnad samhällelig och komersiell glesbygdsservice i Moudoslopolo och dess omland i form av ett i samarbete drivet servicecentrum.Målsättningen skall vara att bryta centraliseringen av serviceutbudet till befolkningstäta Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga. Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, Läs mer ... -
[Vi förordnar pengar som inflyter efter ett upprop av oss som främjar följande ändamål: Insatser för motion och miljö på och kring öarna Utö och Ålö.] [Insamlingsstiftelsens skall tillgodose de i ingressen angivna insatserna under en period av minst 10 Läs mer ... -
Till Vedums ålderdomshem och till julfond -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux. Av den Läs mer ... -
10% av fondens behållna avkastning skall årligen läggas till kapitalet och återstoden utgå såsom stipendier för uppfostran och studier eller såsom pensioner till behövande manliga medlemmar av Ridderskapet och Adeln, varvid i övrigt kompetent sökande, som kan åberopa närmast släktskap Läs mer ... -
Avkastningen skall användas för bidrag till behövande patienter boende inom Stockholms stad som utskrives från något av Stockholms läns landstings sjukhus. -
Dels att mottaga och förvalta medel, som tillfallit eller tillfaller stiftelsen, Synskadades Riksförbund Uppsala Län (förutvarande Uppsala Läns Blindförening, Synskadades Förbund i Uppsala Län) eller någon av länsorganisationens lokala föreningar eller kretsar, genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag Läs mer ... -
Stiftelsens har som ändamål att medlen efter hand förbrukas såsom bidrag till forskning mot cancer. Stiftelsens behållning skall de fem första åren efter dess be gynnelse endast stå placerad för tillväxt genom möjlig avkastning. Utdelning skall därefter ske av såväl Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att till förmån för vämlänningar bedriva verksamhet av social och kulturell natur enligt nedanstående bestämmelser. Av stiftelsens nettoavkastning skall 10 procent tillföras kapitalet och återstoden fördelas i huvudsak enligt följande riktlinjer: A.60 procent disponeras för understöd till Läs mer ... -
Svenska kyrkans mission kr 2.000:- och Lutherhjälpen kr 2.000:- per år. Om räntan överstiger denna summa alltså kr 4.000:- skall resterande del av avkastningen användas enligt kyrkorådets bestämmande. -
Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse med ändamål att med utgångspunkt från den verksamhet som bedrivs vid skogsmästarskolan stimulera och stödja dess fortsatta utveckling. I första hand skall de fysiska förutsättningarna förbättras och stabiliseras, dvs undervisnings- och samlingslokaler och studerandebostäder att Läs mer ... -
Att främja vetenskaplig forskning inom svensk filmhistoria och därjämte verka för utveckling av ett bibehållande och utveckling av kulturella värden hänförliga till Gamla Filmstadens kulturarv, ävensom bedriva och verka för annan därtill hörande undervisning eller forskning. I stiftelsens ändamål må Läs mer ... -
Till behövande, flitig teol.stud. av Göteborgs nation född inom Göteborgs stift, med förmånsrätt för den som vid födelsen tillhörde Frillesås eller Värö pastorat eller Falkenbergs stadsförsamling elller som född inom annan församling av Göteborgs stift haft sina föräldrar under längre Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till ändamål att i Malmö kommun främja följande allmännyttiga ändamål: – Integration och social sammanhållning – Omsorg om barn och ungdom – Trygghet för boende – Annan med ovanstående likvärdig verksamhet. -
till hjälp åt behövande och sjuka inom Hamiltonska släkten. Fonden användes så att sedan 10% årligen av avkastningen sedan alla omkostnader blivit betalda lagts till kapitalet, resterande utbetalas såsom stipendium eller användas på annat sätt i enlighet med vad här Läs mer ... -
Den årliga räntan å beloppet skall ”användas för att åt endast sådana, i behof af vård å tuberkulossjukhus varande personer, som varit eller äro anställda hos A.-B. Kamgarn och icke åtnjuta fattigunderstöd, bereda tillfälle till erhållande af sjukvård å Västeråsens Läs mer ... -
Till hemsida
Avkastningen av fonden skall efter förslag av överläkarnas för centrallasarettets medicinska, kirurgiska,radiologiska och patologiska avdelningen användas för bekämpande av svårare sjukdomar, som kräva specialbehandling, såsom exempelvis kräftsjukdomar och liknande åkommor: a) genom beredande av frisängar för å lasarettet intagna medellösa Läs mer ... -
Efter sedvanlig avsättning av del av räntan får återstående avsättning av fonden användas till ”den kemiska undervisningens behov”. Hit har räknats avlönande av laboratorieamanuens (dock ej avlöningsförstärkning), inredningsarbeten som ej bekostas av stat eller kommun, anskaffande av särskild undervisningsmaterial, som Läs mer ... -
Till ändamål som Universitetsbiblioteket, i första hand Handskriftsavdelningen, anser önskvärt och lämpligt. -
Att långsiktigt och varaktigt säkerställa att Nynas AB (publ), 556029-2509 (”Nynas”), inte utgör en s.k. blocked person eller är föremål för sanktioner meddelade av den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (eller en sådan myndighet som kan komma att Läs mer ... -
Stiftelsens primära syfte är att äga och förvalta de aktier i Just Arrivet AB (org nr 559060-6652) som avskiljts till stiftelsen genom stiftelseförordnandet. Vid sidan av detta skall, stiftelsens ändamål vara att verka för ökad förståelse för mångfald och dynamik Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall användas till bidrag om lägst 500 kronor åt behövande pensionärer eller andra personer inom Borås kommun som av fysiska eller psykiska skäl möter mer betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att stödja forskningen vid ortopediska kliniken vid Lasarettet i Lund. -
Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till broder, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, täckande av kostnad för eftervård, som broder av ekonomiska skäl eljest inte Läs mer ... -
Ändamålet är hjälp åt välfrejdade fattiga konvalescenter för hälsans återvinnande. -
Främja vård och uppmuntran av behövande åldersstigna, sjuka och handikappade personer som finns på Kullbergska sjukhusets långvårdsavdelning och Lövåsens sjukhem. -
Indtil Belöbet med Tillaeg af Renter og Renters Rente, samt med mulige andre Tilskud, har naaet den Störrelse som findes bestemt i det hermed fölgende forseglede Brev, der ikke maa aabnes för paa Artur Hazelius 100 aarsdag, den 30:te November Läs mer ... -
Af årliga afkastningen skall en femtedel allt framgent besparas och läggas till kapitalet, under det att återstående fyra femtedelar af afkastningen skola användas till ett eller flera stipendier åt obemedlade studerande, som tillhöra nationen och äga hemort inom Gefleborgs län. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att gynna de fria och sköna konsterna genom att årligen utdela ett eller flera stipendier till personer eller grupp av personer med Mölndalsanknytning. Stiftelsen bör gynna och uppmuntra företrädesvis yngre, lovande konstutövare. Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom en fortsatt drift av verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri i Flyinge tillhandahålla landets uppfödare av i första hand varmblodshästar ett fullgott hingstmaterial samt bedriva utbildning och andra aktiviteter rörande hästuppfödning, hästsport och Läs mer ... -
Fondens avkastning skall användas till stöd åt blinda i Skåne – i första hand genom anskaffande och utbildande av ledarhundar åt blinda. -
Fondens årliga avkastning skall utdelas som stipendier för forskning i klinisk dental proteslära till forskare vid Tandläkarhögskolan i Stockholm. Stipendiaterna skola vara svenska medborgare. -
Stiftelsens ändamål skall vara att ge ekonomiskt stöd i form av stipendier åt författare av skönlitterära och essäistiska verk. Stipendium kan också ges för insatser inom området musik. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsen genom självständigt Läs mer ... -
Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till fondkapitalet. Återstoden av avkastningen skall årligen användas till trivselbefrämjande åtgärder för eleverna vid Rudbeckianska skolenheten. -
50% av ränteavkastningen på denna fond årligen skall ingå i församlingens ordinarie kollekt till Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, med lika stora belopp vardera. Resterande del av avkastningen skall användas till församlingsarbete enl kyrkorådets bestämmande. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning och utveckling därvid bidragen företrädesvis skall utdelas till sådan forskning och sådant utvecklingsarbete, däri inbegripet anskaffande av medicinsk apparatur, som bedrives genom läkare anställda vid Helsingborgs Lasarett. Läs mer ... -
Att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen godkänt med anledning av proposittionerna 1966:76 och 1979/80:106 bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka gebidrag till förståelsen av betingelserna Läs mer ... -