Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet efter av Dr Rudolf Steiner angivna grunder (Waldorfpedagogik) och för detta ändamål fortsätta och utveckla den efter dessa grunder arbetande Kristofferskolan i Stockholm, vilken på stiftarnas initiativ påbörjats som privatundervisning. Stiftelsen skall förvalta skolans Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara:- att män oavsett samhällskategori, yrkesgrupp eller ålder ges tillfälle till reflektioner över livets mening och mål för att nå personlig utveckling och inre mognad, – att genom en äkta och utvecklad gemenskap skapa inspiration till ett Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Lindgrens Bil i Osby AB (556692-4154) övertagit ansvaret från E Lindgrens Eftr. Bilverkstad AB (556101-6766) samt att trygga pensionsutfästelser som Lindgrens Bil i Osby AB lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av Läs mer ... -
Fondens avkastning skall användas till stöd för forskning i modern svenska och för svensk språkvård, dock endast undantagsvis till belöningar för tidigare gjorda insatser. -
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmerfri ålderdom. -
Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning skall hela nettoavkastningen, d v s sedan skatter och förvaltningskostnader erlagts, såsom ett stipendium kunna utdelas till näringsidkare inom Simrishamns kommun, företrädesvis lantbrukare inom detta område. Vid bedömningen av villkoren för stipendieutdelning Läs mer ... -
Avkastningen, som utgår med förmånsrätt, och är tvåhundranittiosju – 297 – kronor skall vid högskolans årsavslutning enligt Kollegienämndens beprövande tilldelas en eller flera studerande, som med intresse och gott resultat fullgjort sina studier och visat särskild håg och fallenhet för Läs mer ... -
Till obemedlad och välartad finsk studerande vid Uppsala universitet med företräde för sökande som studerar till präst. Söker inte sådan kan stipendiet utdelas till behörig svensk studerande. -
Att inom Uppsala län ekonomiskt stödja hembygdsvård och alla sådana därmed besläktade strävanden, som kunna befordra människornas känsla av samhörighet med hembygden. -
Stiftelsens ändamål skall vara att äga och förvalta del av egendomen Tjörnedala nr 1:3 i Gladsax socken. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Diskservice Syd AB (556775-5649) lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av bolagssstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda tidigare makar/sambor/registrerade Läs mer ... -
Disponibel avkastning utdelas i form av två pensioner och ett stipendium, ettvart understöd å en tredjedel av avkastningen.Pensionerna tilldelas i behof stadda Enkor efter medlemmar af friherrliga ätten von Vegesack och adliga ätten, Sergel. Därefter äro berättigade till åtnjutande af Läs mer ... -
Den årliga avkastningen skall tillfalla Djursjukhuset i Helsingborg att användas för dess smådjursklinik. Företrädesvis skall avkastningen användas till vård av katter, hundar och andra därmed jämförbara husdjur. Under inga förhållanden får avkastningen användas till forskningsändamål, vari vivisektion ingår som ett Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning inom det franska språket. Ändamålet skall tillgodoses främst genom utgivande av resestipendier för studier vid franskt universitet tillI a) studerande vid svenskt universitet, som uppnått 40 poäng eller motsvarande i franska språket Läs mer ... -
Helsingborgs SymfoniorkesterStiftelsens ändamål är att avkastningen på kapitalet skall utgöra ekonomiskt stöd åt musiker med mindre inkomster, vid sjukdom eller tillfälliga ekonomiska svårigheter. Eventuellt som dellikvid vid inköp av, för yrkets vidkommande, musikinstrument. Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av L & C i Lund AB, 556506-3517, (arbetsgivaren), åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i L & C i Lund AB:s styrelse, eller deras efterlevande. Läs mer ... -
Utbildningsfonden har till ändamål att av sin behållna årsavkastning bidraga till underhåll av Frälsningsarméns skola för utbildning av officerare och är att anse som en from stiftelse. Utgångskapitalet, kronor 580.000:- var givet av personer intresserade för det ovan angivna ändamålet. Läs mer ... -
Bidrag till hyresutgifterna för rum på Lunds Studentskegård. -
Att förvalta Stiftelsens aktieinnehav i Folkhem Produktion AB, 556324-4937, och/eller det aktieinnehav och/eller kapital som sätts i dess ställe,och att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom områdena arkitektur och byggnation. -
Att främja vetenskaplig forskning genom att utdela belöningar för framstående vetenskaplig verksamhet. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall gå till välgörande ändamål på sätt fondens styrelse finner lämpligt. -
Stiftelsens ändamål skall vara att befrämja forskning inom ramen för Stockholm Center för Fysik, Astronomi och Bioteknik. -
Av arvet får 500000 kr fritt disponeras av armén för ändamål som man finner lämpliga, medan resterande del skall användas till arméns soppkök i Umeå. Medlen skall vara placerade med 50 % i aktiefonder och med 50 % i räntebärande Läs mer ... -
För främjande av fondens syften må av fondens avkastning och intill dess fonden uppgår till kr 50.000:- – 75 % och därefter hela avkastningen disponeras till stipendier för medlemmar tillhörande fackorganisationer anslutna till Landsorganisationen iSverige och vilka genomgå studiekurs vid Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva barnstugeverksamhet och föräldraskola enligt de impulser, som Rudolf Steiner genom sin vetenskapliga forskning har givit på uppfostrans och undervisningens område. En förutsättning för barnens antagande till barn verksamheten är att föräldrarna önskar waldorfpedagogik med Läs mer ... -
Fonden har till ändamål att bidraga till förverkligandet av föreningen Nordens syften, främst genom att stödja ungdomsdeltagande i nordisk studieverksamhet. Av avkastningen skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. -
Stiftelsen ska tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att bedriva vetenskaplig forskning och utbildning med användning av egna och externa resurser. Stiftelsen får också bedriva uppdragsbaserad forskning.INGRESS: I syfte att inom det ekonomisk- och företagshistoriska ämnesområdet skapa förståelse för Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att behållningen skall tillfalla Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet att utdelas efter fakultetens eget omdöme som stipendier till graduerad forskare. -
Den för utdelning disponibla avkastningen används för behövande barn, sjuka eller handikappade barn samt ensamstående med barn. -
Ändamålet är att ”främja vetenskaper och sköna konster, litterära arbeten och skrifters gratis utdelning till allmoge”. -
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund i Blekinge (SRF Blekinge) genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av Wahlstedt Medicinsk Konsult AB, 556637-0663, (arbetsgivaren), åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Wahlstedt Medicinsk Konsult AB:s styrelsen eller deras efterlevande. -
Stiftelsen har till ändamål att verka för hematologisk forskning och bidra till sådan forskning och sådana projekt, som kan förbättra vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. -
Stiftelsens ändamål är att tilldela en student (eller kandidat) av skånska nationen, tillhörande samtliga utbildningssektorer med undantag för religionsvetenskaplig linje och juristlinjen. Stipendiaten bör vara känd för att föra en stilla och sedesam lefnad, samt vara i behov av och Läs mer ... -
Till kvinnlig forskarstuderande inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten för utländsk studieresa eller vistelse utomlands för ändamål som främjar avhandlingsarbetet, särskilt avseende tillgänglig apparatur, metod eller material som inte finns iUppsala. -
Fondens avkastning skall användas till resestipendium för begåvad svensk pianostuderande vid musikhögskolan. -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, utdelas som julpengar åt behövande ålderstigna församlingsbor, som ej åtnjuta socialhjälp, eller som stipendier till studerande ungdom, även sådan ungdom, som utbildar sig för praktisk verksamhet. Läs mer ... -
Fondens avkastning skall utdelas som stipendium till journalist som vill bedriva studier företrädesvis av utrikes- och säkerhetspolitik. -
– att utveckla verksamheten vid Goswami Yoga Institutet (Goswami Yoga Institute), såväl i Sverige som i utlandet, genom att främst utöka institutets hemsida med föreläsningar, skrifter, böcker och bilder som lämnats av Shri Shyam Sundar Goswami och/eller Läs mer ... -
Gåvomedlen får ianspråktagas för att betala kostnaderna för trivselfrämjande åtgärder som kan förbättra miljön för patienter, deras anhöriga samt vårdpersonal.Enligt påkallat önskemål av donator synes det angeläget att viss del av medlen avsättes för iordningställande av sällskapsrum att nyttjas av Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja seriös och välrenomerad musik- och sommaroperaverksamhet i Skåne. I första hand skall stiftelsen stödja den verksamhet som bedrivs av Höörs Musik- och Teatersällskap med organisationsnummer 84 20 00-7422. Om denna verksamhet skulle Läs mer ... -
Stipendium tilldelas någon behövande teologie studerande av Malmö nation, med villkor att han ägnar sig åt det prästerliga kallet. -
Att huvudsakligen:- Främja vetenskaplig forskning och utbildning om judiskt tänkande, judiska texter, judisk lag, etik och kultur och/eller- Främja medicinsk forskningStiftelsen skall som ovan anges i första hand med särskild inriktning främja vetenskaplig forskning och utbildning. Stiftelsens syften kan härvid Läs mer ... -
Avkastningen skall användas till studieunderstöd eller stipendier för behövande vid Svenska Kyrkans Lekmannaskola Stipendiefond i Sigtuna. -
Att för framtiden bevara egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel. -
Denna fond skall förvaltas af Svenska Veterinärläkareföreninges styrelse och ränteafkastningen å fondens medel utdelas såsom stipendium åt en yngre legitimerad veterinär för idkande af studier i veterinärkirurgien: Och skall sammanlagda ränteafkomsten såsom stipendium endast hvart tredje år utdelas. Stipendieutdelningen skall Läs mer ... -
Stiftelsen Midsommargården har till ändamål att inom Midsommarkransen och angränsande stadsdelar verka för gemanskap och förståelse mellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden, livsintressen och åldrar, samt befordra den enskildes personliga utveckling. I sådant syfte skall stiftelsen främja vård och uppfostran Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, i den utsträckning den därtill förslår årligen av kommunalnämnden efter samråd med lantbruksdirektören i länet utdelas såsom bidrag till personer, vilka inom Åryds församling och främst Läs mer ... -
I syfte att öka förekomsten av forskning, utbildning och entreprenörskap inom främst konsument- och handelsområdet.Stiftelsen skall tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att med den löpande avkastningen som Stiftelsens förmögenhet genererar antingen bedriva forskning, utbildning eller information inom konsument- Läs mer ... -
Till understöd för till Danmark ankommande behövande landsmän. -