Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fondkapitalet skall överlämnas till Stockholms Stads Kammarkontor för förvaltning på sätt som för stadens övriga fonder är brukligt;Avkastningen av fondkapitalet skall årligen överlämnas till Stockholms Stads Socialnämnders åldringsvårdsbyrå attav denna användas till främjande av vård åt behövande ålderstigna, främst genom Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna bidrag till utbildning eller vetenskaplig forskning med särskild inriktning mot småföretagande. -
Stiftelsens syfte är att verka för minskning av mödradödligheten i främst Afrika. Stiftelsen ska främja insatser från personer och organisationer som på något sätt ämnar att minska, öka medvetenheten kring eller fördjupa kunskapen kring mödradödlighet. Stiftelsens första upprop fokuserar på Läs mer ... -
[…] till Consistorium Academicum öfverlämna Ett Tusen femhundra Riksdaler Riksmynt, med anhållan att årliga räntan derå måtte tilldelas någon Junior eller Recentior af Vestgötha Nation, som är född inom Skaraborgs Län, och som, i förening med goda seder; flit och Läs mer ... -
Att dela ut kontanta bidrag till behövande i Uppsala kommun. -
främja vård och uppfostran av utvecklingsstörda ungdomar och vuxna, utöva hjälpverksamhet till gagn för behövande utvecklingsstördas sociala integration och att bereda understöd för sådan utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning som ansluter till detta syfte. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till inköp för berikande av Kulturhistoriska föreningens samlingar. -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja nytta och välfärd i första hand för bolagets ordinarie personal och i andra hand för bolagets pensionärer, ävensom för make/maka och barn till nu nämnda destinatärer, huvudsakligen genom att bereda dem ökade möjligheter till Läs mer ... -
Till Kungl. Vetenskapsakademien att av dem disponeras på sätt de finner bäst gagna deras verksamhet. -
Att utdela bidrag i form av penninggåvor till hjälpbehövande bröder och/eller till avlidna bröders änkor ävensom att helt eller delvis bestrida kostnader för olika av logen arrangerade aktiviteter för dessa grupper. -
Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas – regionalt, nationellt och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att samla in medel till organisationer som stödjer cancerforskning och till särskilda insatser som bidrar till att stödja cancerdrabbade, direkt eller indirekt. Stiftelsen ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina Läs mer ... -
Premier skola utgå (ej alltför små) till elever, som visa arbetsamhet och intresse i matematiskt-naturvetenskapliga ämnen, i synnerhet om dessa egenskaper äro förenade med samma egenskaper i fråga om våra viktigaste språk, tyska och engelska. Läs mer ... -
Disponibel avkastning skall oavkortad användas till jordbrukets bästa genom att efter Akademiens gottfinnande antingen i form av resestipendier eller såsom belöningar eller i annan form av understöd väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre eller äldre stävsamma svenska medborgare Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att direkt eller indirekt bedriva, främja och stödja undervisning och utbildning. Ändamålet för stiftelsen skall i första hand uppnås genom bedrivande av Stockholm International School (”Skolan”). Stiftelsen får också stödja förverkligandet av syftet genom andra verksamheter Läs mer ... -
Stiftelsen får använda sina tillgångar för att bereda bostäder åt de i stiftelseurkunden angivna destinatärerna (behöfwande enkor eller ogifta döttrar, hälst efter prester eller skollärare här i staden, men äfven efter tjenstemän eller borgare) i en bostadsanläggning som uppförs och Läs mer ... -
§1 ÄndamålStiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa- företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.§4 Avkastning och utdelningAv Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att enbart trygga utfästelser om pension, som givits av AIK genom dess ishockeysektion (regnr 815200-0025) nedan kallad klubben, åt anställda aktiva eller åt f d anställda aktiva i klubben som uttryckligen i utfästelse har att denna Läs mer ... -
Den årliga nettoavkastningen av fonden skall, sedan minst 1/10 lagts till fondens kapital, användas till kristen och diakonal (kristen social) verksamhet bland behövande sjuka och äldre. Avkastningen av fonden får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall Läs mer ... -
SMI:s huvudsakliga ändamål är att bedriva pedagogisk högskoleutbildning inom musik och med musik närliggande konstarter för pedagogiskt verksamma, särskilt för dem utan formell behörighet.Den pedagogiska verksamheten vid SMI skall präglas av attde studerande lär sig att undervisa i grupp på Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd åt medlemmar samt deras hustrur, änkor och barn vid föreliggande behov av understöd, för så vitt de äro kända för oförvitlig vandel. -
2) Ingen utdelning får ske, förr än fonden uppgår till Tiotusen (10,000) Kronor.3) Vår dotter Siri eger derefter att uppbära årliga räntan under sin lifstid. Aflider hon före sin man, Kapten grefve Reinhold Stenbock, eger denne, att så länge han Läs mer ... -
Dess ändamål är att främja dansen som konstart i Sverige och internationellt. De dansarter som inefattas är brett och som exempel kan nämnas klassisk, contemporary, folkloristisk och samtida former av dans. Stiftelsen stödjer dansen som konstart genom belöningar i form Läs mer ... -
Återstoden av avkastningen skall användas till utdelning av en medalj till personer, vilka genom synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom Nilsson-Ehles forskningsområden- genetiken och dess praktiska tillämpning å jordbruk (med trädgårsskötsel) och skogsbruk som gjort sig därtill förtjänta.När Läs mer ... -
Guldmedalj skall tilldelas en person som givit mycket värdefulla bidrag till internationellt strålskyddsarbete under den närmaste föregående tioårsperioden. -
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomarnas område, särskilt sådan forskning som avser förbättrade behandlingsmetoder, t ex kirurgiska metoder. Bidrag skall delas ut till vetenskapsmän anställda vid MAS. Läs mer ... -
Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt storleken av andelen lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av den årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden av avkastningen utdelas som ett stipendium i form av avdrag på hyran för Läs mer ... -
Minst en femtedel av årsavkastningen användes till ökning av fondens kapitalbelopp. Stipendium åt från Kungl. Tekniska Högskolan utexaminerad person, som avser att vid högskolan idka studier för vinnande av teknologie doktorsgrad, såsom bidrag dels för dessa studiers bedrivande och dels Läs mer ... -
Tjugo /20/ procent läggas till fondens kapital, återstående avkastning skall utbetalas det första året till Nordiska Museet, det andra året till Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien och det tredje året till Nationalmuseum och så vidare, så att dessa institutioner i Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att genom stipendier stödja studier av Islands språk, litteratur och kultur. -
Stiftelsens ändamål är att varje år utse en eller flera elever, eller en grupp bland skolans elever (årskurs 6-9), som har bidragit till att uppmuntra gott kamratskap eller gjort något annat väldigt gott för sina skolkamrater.Den eller de elever, som Läs mer ... -
Vars ränteavkastning en tiondel årligen skulle läggas till kapitalet, under det att övrig avkastning skulle delas i två lika stora delar och varje år utdelas såsom stipendier till två välartade studerande, som, födda och uppfödda inom Gävleborgs län, avlagt studentexamen Läs mer ... -
Kapitalet och avkastningen av fonden skall användas till försköning och underhåll av församlingens moderkyrka och på sätt som kyrkoförvaltningen finner tillgodose förordnandet. -
Stiftelsen har till ändamål att verka för främjande av vård av behövande blinda och synsvaga främst genom att söka bereda sommarvila och lantvistelse åt blinda och synsvaga från skilda delar av landet samt för främjande av vård och utbildning av Läs mer ... -
Ändamålet är att nationellt och internationellt ta fram resurser till, sprida kunskap om och stödja åtgärder för bevarande, skapande och skötsel av våtmarker som produktions-, rast- och övervintringslokaler för fåglar samt att främja utbildning och vetenskaplig forskning om våtmarkernas roll Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utdelas i form av ett eller flera stipendier till forskare inom de humanistiska vetenskaperna. Dock må stipendium även kunna tilldelas forskare inom annat vetenskapligt område, vilken i sin forskning beaktat ett humanistiskt perspektiv. Läs mer ... -
fondens årliga avkastning – sedan minst en tiondel därav tillförts kapitalet – får användas till inköp av företrädesvis teologisk litteratur till forskaravdelningen vid stadsbiblioteket. -
Av fondens årsavkastning må viss del läggas till kapitalet. Därefter återstående avkastning skall utdelas som stipendium till en eller flera, dock högst 20, avgående välmeriterade manliga elever vid Stockholms stads handelsgymnasium. Stipendiet skall utgöra bidrag till en studieresa utomlands. Stipendiet Läs mer ... -
Fondens kapital skall förbliva orubbat och dess avkastning skall användas till avlönande av en professur i nordisk och jämförande konsthistoria vid Högskolan. -
Stiftelsen har till ändamål – att stödja undervisning i djurskydd och i första hand De Svenska Skolornas Djurskyddsförunds verksamhet- att verka för en god behandling av såväl tama som vilda djur och en allmänt utbredd förståelse för människans ansvar i Läs mer ... -
Räntemedlen skall anslås till bekostande successivt av oljeporträtt av Nordiska museets styresmän att i nämnda rum uppsättas vid sidan av och omkring porträttet av Artur Hazelius. -
Stiftelsen skall främja svensk-norskt samarbete, samt verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden. -
Stiftelsens ändamål är att den skall främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade inom dåvarande (1967) Kristianstads Heliga Trefaldighets församling. -
Enligt skrift daterad den 12 april 1779…till fattiga barns förmån enligt punkterna 1-8 i nämnda handling. -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av (Kasus Språkkonsult AB, namnändrat till) Rolf Oward ABs Pensionsstiftelse – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Stiftelsen skall Läs mer ... -
Iordningsställande och bevarande av det s k Anrickska Arkivet och i övrigt för det ändamål som Handskriftsavdelningen finner lämpligt. -
Ändamålet är dels att lämna understöd åt förbundsmedlem samt efterlevande till förbundsmedlem, som styrker att de är i behov av ekonomisk hjälp för sitt uppehälle dels att täcka eller bidraga till täckande av Sveriges Veterinärförbunds kostnader förmedlemmars kollektiva försäkringsskydd. För Läs mer ... -
Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att äga och förvalta fastighet (-er) för uthyrning samt anordna lokaler för idella föreningar, utställningsverksamhet och andra verksamheter, som främjar Lions Internationals hjälpverksamhet. -
Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges en fjärdedel till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium.Stipendiet, som efter i vanligt ordning gjord ansökan utdelas av Nationens stipendie- och betygsnämnd, tilldelas en Nationen tillhörande begåvad och skötsam manlig studerande inom filosofiska fakulteten.Stipendiet uppbäres Läs mer ... -
att förvalta och bevara Kulturminnet av Prinsessan Eugenies Fridhem,att förvalta berörda egendom samt den egendom som framdeles kan förvärvas av eller tillfalla stiftelsen,att med dessa medel verka för en fortsättning av Prinsessan Eugenies arbete med praktisk kristendom i likhet med Läs mer ... -