Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fonden har till ändamål att främja ungdoms utbildning och verksamheten skall bedrivas på sådant sätt, att stiftelsen ej har att erlägga skatt på arv, gåva eller inkomst av kapital m m enligt nu gällande regler.Styrelsen har att årligen besluta om Läs mer ... 7 304 167 kr
Att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och fastigheten Rismyrliden 1:2, som anslagits till stiftelsen samtatt förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna taillgänglig för allmänheten.Ovanstående bestämmelse omfattar även den rökbastu Läs mer ... 720 149 kr
Att bidra till ökad förståelse för faktorer som påverkar uppkomst och förlopp av sjukdom, skador och andra tillstånd hos människor, samt för faktorer som påverkar resultat av behandling av och åtgärder mot dessa sjukdomar/skador/tillstånd. Speciellt avses betydelsen av samverkan mellan Läs mer ... -
Utdelningen skall användas för-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,-stipendier för fortsatt utbildning,–hjälp åt Läs mer ... 545 412 kr
Bedriva förskoleverksamhet efter de grunder som utformats av Rudolf Steiner (Waldorfpedagogik). Stiftelsen får också ekonomiskt stödja andra antroposofiska verksamheter som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Detta gäller i synnerhet utbildning till Waldorfförskollärare.Ekonomiskt stöd som avses Läs mer ... -
Ändamålet är att svara för tolktjänst för riksorganisationerna i det intressepolitiska arbetet. Stiftelsen har gentemot staten ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt de övergripande riktlinjer och krav som staten ställer för att anslå medel för Rikstolktjänsten. Läs mer ... -
Av den årliga avkastningen ska 1/10 läggas till kapitalet.Återstående avkastning skall utdelas i form av ett stipendium till en eller högst två elever vid Hammarö kommuns kulturskola att användas till inköp av egen fiol, altfiol eller cello. Läs mer ... 194 873 kr
Stiftelsens ändamål är att omhänderta och förvalta den av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (numera Sveriges riksidrottsförbund) på stiftelsens överlåta egendomen Paulsro-Sotudden på Bosön, Lidingö, och det där inrättade institutet. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för beredande av undervisning åt barn vid svenska skolor i utlandet,för vidareutbildning av personer, vilka kallats att uppehålla svenska lektoratstjänster vid utländska universitet och högskolor, ävensom att utöva hjälpverksamhet bland behövande svenskar och svenskättlingar Läs mer ... 15 264 783 kr
Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros;Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros;Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation. -