Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens syfte är att främja, utbilda och forska kring internationella ekologiska och hållbara byggnader för att därigenom bidra till en bättre värld. Detta görs genom att tillgodose miljövänliga byggnader till äldre personer, studerande ungdomar, hemlösa och handikappade där stiftelsens ändamål Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att främja- Omsorg om barn och ungdom- Social hjälpverksamhet- Utbildning- Sjukvård- Vetenskaplig forskning- Miljö- och naturvård- Avslöjande politisk verksamhet som främjar s.k. Whistleblowers.- Annan likvärdig välgörande verksamhet som bidrar till skydd, hjälp och stöd till människor, Läs mer ... -
Fonden skall användas till nytta för naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning. -
Stiftelsens ändamål är att:1. av vilkas årliga intressen en fattig studerande årligen med ett stipendium skall understödjas, helst av Skånska nationen.2. ett stipendium åt en annan fattig studerande även av bästa hopp, helst av Skånska nationen.Skulle någon studerande vid Lunds Läs mer ... -
Att årligen till en eller flera förtjänta forskare inom ämnesområdet biokemi och tillhörande Stockholms universitet utdela stipendier för att möjliggöra internationella kontakter genom utrikes resa i samband med vetenskapliga kongresser (symposier) eller för längre eller kortare studiebesök vid vetenskapliga institutioner. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att bedriva den museala dokumentationen för Beredskapsmuseet; att emottaga, dokumentera och aktivt bevara och underhålla donerade, inköpta och deponerade föremål, fotografier, arkivalier och andra objekt som tillhandahållits Beredskapsmuseets museala verksamhet.Stiftelsen skall hyra ut insamlade objekt till i Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja ökad jämlikhet genom att direkt eller indirekt bedriva och stödja utbildning och utveckling för barn, ungdomar och föräldrar samt annan verksamhet i linje därmed. Stiftelsen ska inte drivas i syfte att skapa vinst. Eventuellt överskott Läs mer ... -
Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad experimentell cancerforskning.Stiftelsen skall för ovan angivna ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad. Stiftelsen skall därvid mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, Läs mer ... -
1. I första hand skall till Fröken Astrid Blom, som är född den 12 januari 1892, därest hon är i min tjänst vid min död, utöver särskilt utfäst pension, utgå från och med månaden näst efter min död och så Läs mer ... -
Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. -
Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och för framtiden bevara fastigheten Kråkvinkeln 13 (Blå Huset i Trelleborg).Efter iordningsställande och upprustning är avsikten att fastigheten – efter bestämmande av stiftelsens styrelse – på lämpligt sätt skall upplåtas till föreningar, organisationer, Läs mer ... -
AV fondens avkastning skall årligen 15 % tilläggas kapitalet och återstoden användas för Stiftelsens verksamhet enligt styrelsens gottfinnande. -
I fonden ingående aktier skola 90 % av fondens avkastning ställas till de Blindas förenings u.p.a förfogande. -
Stipendium till 3 studerande tillhörande Smålands nation vid Lunds Universitet, som kommer från Växjö stift. -
Legaten äro avsedda att främja humanitära, kulturella, ideella, hembygdsvårdande och välgörande ändamål med kristlig och nykter grundsyn, men ej till direkt skattelindrande syften. Avkastningen skall därför användas till sådana allmännyttiga behov, vartill skattemedel ej gärna kan erhållas, men som befrämja Läs mer ... -
Att genomföra en fri Högskoleverksamhet i synnerhet med unga människor med ett studium av Rudolf Steiners antroposofiskt orienterade andevetenskap som den huvudsakligaste uppgiften.Denna fria högskoleverksamhet vill vårda samarbete med Sektionen för allmän antroposofi vid den Fria högskolan för andevetenskap Goetheanum Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är till förskönande av Kristianstad stad med goda konstverk. -
Hugfästande av minnet av personer, som gjort sig i hög grad förtjenta om högskolan. -
Ändamålet med stiftelsen är att finansiera en professur i cellulosateknik och träkemi vid tekniska högskolan, samt utrustning, litteratur och resor i anknytning till tjänsten. -
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskapliga studier och forskning till gagn för farmacin.Ändamålen skall uppfyllas genom utgivande av stipendier. -
Avkastningen ska användas till koloni- och familjevård åt klena barn från mindre bemedlade hem inom Köpings stad därmed i främsta rummet bör tillses att barnen kommer i åtnjutande av familjevård i enskilda goda familjer. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning utdelas i form av 4 stipendier till behövande studerande med företräde för sådana studerande som tillhör Kalmar Nation. Läs mer ... -
Fondmedlen skall användas till två stipendier à kr 500:- till elever i grundskolans avgångsklasser. Stipendierna är ej bundna till viss skola. Då avkastningen av fonden överstiger ovannämnda stipendier å tillsammans kr 1000:- bör ytterligare ett stipendium om kr 250:- delas Läs mer ... -
[..]att främja forskning och utveckling inom kognitiv neurovetenskap främst genom att utveckla verktyg och program för kognitiv träning för barn och ungdomar, samt att bidra till spridning av dessa. De verktyg och program som tas fram ska vara tillgängliga både Läs mer ... -
Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av sociala centralnämnden, eventuellt på förslag av distriktssköterska eller diakonissa, för bidrag till äldre, mindre bemedlade personer i Eskilstuna kommun, som icke erhålla socialhjälp. Utdelningen skall ske med ena hälften i juni Läs mer ... -
Donationsfondens ändamål är att utdela understöd åt avlidna föreningsmedlemmars efterlämnade familjer som är i behov därav. -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen avsättes 10% till kapitalet. Av återstoden utdelas till medlemmar av Smålands Nation kronor 200 som premium och resten som stipendier. Stipendierna skall användas till forskning, studieresa, examensarbete, uppsatsarbete eller vidareutbildning. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja de anställdas i bolaget välfärd dels genom att utgiva bidrag till de anställda för studier och vidareutbilldning, dels genom att utgiva bidrag till sådana ideella föreningar, vars medlemmar uteslutande består av anställda i bolaget samt Läs mer ... -
Ändamålet är att årligen i form av stipendier såsom bidrag till studieresor eller fortsatt utbildning utbildning i in- eller utlandet tilldelas begåvade, unga svenska män och kvinnor, som – efter studier vid Kungl. Dramatiska Teaterns elevskola eller annan av Svenska Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att stödja vissa mexikanska bolag (”destinatärerna”) genom direkta eller indirekta investeringar i undervärderade onoterade företag och/eller skuldinstrument i bolag med finansiella problem i olika jurisdiktioner (”Målbolag”). -
Att äga och förvalta egendom som tillförts stiftelsen genom gåvor och depositioner;att verka för bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Lövstabruk och att i möjligaste mån hålla mark, byggnader och inventarier tillgängliga för allmänheten;att verka för utveckling av sysselsättning Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastning och värdetillväxt skall användas till kompetenshöjande åtgärder för personalen och/eller till kostnader hänförliga till kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring vid Fogdaröd Vård- & Diakonicentrum. -
Stiftelsens avkastning skall användas till kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. -
För vård o underhåll av fornlämningsområdet Ekornavallen i Västergötland. -
Den årliga avkastningen sedan avdrag skett för kapitalisering med 10 %. t.o.m. kalenderåret 2004 tillförs S:t Johanneslogens Adolf Fredriks Logekassa och fr. o.m. kalenderåret 2005 används för eller utgår till de seminarier som S:t Johanneslogen Adolf Fredrik anordnar för sina Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall en femtedel (1/5) årligen läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall av Smålands Nations seniorskollegium utdelas såsom ett eller flera stipendier till manliga eller kvinnliga studenter, tillhörande Smålands Nation i Lund, som ägnar sig Läs mer ... -
Från Drottningens hospitalkassa kan i nedanstående prioritetsordning utbetalas bidrag till följande kategorier av personer, vilka slutat sin militära anställning vid Svea livgarde:a) Förmånstagare enligt stadgar gällande fr o m 1 januari 1982, vilka tidigare erhållit bidragb) Personer vilka före 1 Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen huvudsakligen må få främja Teologiska fakultetens verksamhet. I särskilt ömmande fall må det dock stå Universitetets rektor fritt att av hälften av avkastningen låta bidrag till studier utdelas jämväl till andra än teologie studerande. Företrädesvis Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av utbildning eller undervisning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande.Stiftelsen skall i sin verksamhet särskilt försöka att kombinera attunderstöd lämnas så att de tre områdena Läs mer ... -
Att anskaffa, förvalta och upplåta bostäder och lokaler för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter som bedrivs på fastigheten Lugnet i Munsö, och vars verksamhet vilar på antroposofisk grund.Stiftelsens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. -
Anslag och stipendier till undervisning eller forskning vid inst. för medicin. -
Ändamålet är att befrämja vetenskaplig verksamhet vid Livrustkammaren. -
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning samt främja vård och fostran av barn.I första hand skall ändamålet förverkligas genom att stiftelsen anskaffar och utan Läs mer ... -
Ändamålet skall vara att verka för jern- och gruvhandteringens utveckling i Kopparbergs och Vestmanlands län samt i Örebro och Värmlands län genom utdelande av studiestipendier. -
Till förtjänt medicine studerande, som ej fyllt 28 år, med företräde för studerande av Upplands nation om vederbörande i allt övrigt anses lika förtjänt som medsökande. -
Ändamålet är att – i samverkan med dels högskolor, universitet och andra utbildningsorgan, dels vetenskapliga institutioner och forskningsinstitut samt dels näringslivet och dess organisationer – befrämja utbildning och teknisk utveckling inom data-och elektronikområdet vid Elektronikcentrum i Kista. Läs mer ... -
Till behövande, flitig manlig medlem av Upplands nation med förmåga att idka vetenskapliga studier. -
Behållningen i boet skall odelat tillfalla Frälsningsarméns i Sala hjälpverksamhet. Avkastningen skall fördelas efter Frälsningsarméns eget gottfinnande. -
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare och arbetstagares efterlevande vid före detta AB Pripps Bryggerier och Carlsberg Sverige AB (i fortsättningen kallat arbetsgivaren), som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge Läs mer ... -
Återstoden av avkastningen skall användas till behövande kvinnliga kontoristers och expediters sommarvila. -